top of page

Apprendre le thaï - 100 expressions EPISODE 2/5 📺 🎧 📖


Learn Thai - 100 Thai 100 expressions EPISODE 2/5 📺 🎧 📖


วันนี้เรามาเรียนต่อจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะ

Today, we're continuing our lesson from the previous video.

Aujourd'hui, nous poursuivons notre leçon à partir de la vidéo précédente.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ ปุ๋ยขอแนะนำตัวนะคะ ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนสอนภาษาไทยเอ็ดดูไทย

For newcomers, let me introduce myself. My name is Puy. I come from Eduthai Language School, which teaches the Thai language.

Pour les nouveaux venus, laissez-moi vous présenter. Mon nom est Puy. Je viens de l'école Eduthai, qui enseigne la langue thaïe.


วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ 2 นะคะ สำหรับใครยังไม่ได้ดูวิดีที่ 1 ก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนนะคะ

This is the second video. If anyone hasn't watched the first video, you can go back and watch it first.

Il s'agit de la deuxième vidéo. Si quelqu'un n'a pas encore regardé la première vidéo, vous pouvez retourner la regarder en premier.


ถ้าคุณรู้สึกว่าเร็วเกินไปคุณสามารถเลือกระดับความเร็วได้ที่นี่นะคะ

If you feel it's going too fast, you can choose the speed you prefer here.

Si vous trouvez que cela va trop vite, vous pouvez sélectionner la vitesse de votre choix ici.


ก่อนที่จะเรียนวันนี้ อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ คุณจะได้เรียนภาษาไทยสนุกๆ แบบนี้ทุกอาทิตย์

Before we begin today's lesson, don't forget to follow us. You will enjoy learning Thai every week like this.

Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous suivre. Vous vous amuserez en apprenant le thaï chaque semaine comme ça.


พร้อมหรือยังคะ เริ่มกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prêt(e)? Allons-y !อีก 15 นาที 9 โมง ปุ๋ยยังมีเวลา เดี๋ยวขอไปทำธุระก่อนนะคะ

ìik sìb-hâa naa-tHii kâo moong Puy yang mii-wee-laa dǐaaw kHɔ̌ɔ pai tHam tHú-rá kɔ̀ɔn ná kHá

It's a quarter to nine. I still have time, I'll go do some errands first.

Il est 9 heures moins le quart. J'ai encore du temps, je vais d’abord faire quelque chose.


เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ

dǐaaw pai kHâo hɔ̂ɔng-nám kɔ̀ɔn ná kHá

I'm going to use the toilet quickly, I'll be right back.

Je vais aller aux toilettes rapidement, je reviens tout de suite.


9 โมงแล้ว ไปประชุมก่อนนะคะ

kâo-moong lɛ́ɛw pai prà-cHum kɔ̀ɔn ná kHá

It's 9 o'clock now, and I have to run to a meeting.

Il est 9 heures maintenant, et je dois me rendre à une réunion.


ประชุมเสร็จแล้ว ตอนนี้ปุ๋ยมีเวลานิดหน่อย ปุ๋ยจะตอบอีเมลและโทรศัพท์หาลูกค้า

prà-cHum sèd-lɛ́ɛw tɔɔn-níi Puy mii-wee-laa níd-nɔ̀ɔy Puy djà tɔ̀ɔb email lɛ́ɛ tHɔɔ-rà-sàb hǎa lûuk-kHáa

The meeting is over, and now I have a little time. I will reply to emails and call clients.

La réunion est terminée, et maintenant j'ai un peu de temps. Je vais répondre aux emails et appeler les clients.


เที่ยงแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมาก

tHîaang lɛ́ɛw wee-laa pHàan pai rew mâak

It's already noon. Time flies so fast.

Il est déjà midi. Le temps passe vite.


หิวแล้วค่ะ ไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะ ไปทานอาหารกลางวันค่ะ

hǐw lɛ́ɛw kHâ pai kin kHâaw tHîaang kan kHâ pai tHaan aa-hǎan klaang-wan kan kHâ

I'm hungry. Let's have lunch together. Let's have lunch together.

J'ai faim. Allons déjeuner. Allons déjeuner.


ปุ๋ยมีเวลาพักกลางวันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงเสร็จ ปุ๋ยก็จะดูทีวี ฟังเพลงหรืออ่านหนังสือ

Puy mii-wee-laa pHák klaang-wan prà-maan nùeng cHôuaa moong kHrûeng lǎng djaak tHîi tHaan aa-hǎan tHiâang sèd Puy kɔ̂ɔ djà duu TV fang pHleeng rǔue àan-nǎng-sǔue

I have about an hour and a half of break in the middle of the day. After finishing lunch. During this time, I watch TV, listen to music, or read a book.

J'ai environ une heure et demie de pause en milieu de journée. Après avoir fini de déjeuner. Pendant ce temps, je regarde la télévision, écoute de la musique ou lis un livre.


บางครั้งถ้าเหนื่อยมากๆ ก็จะนอนกลางวันประมาณ 15 ถึง 20 นาที

baang kHráng tHâa nèuaay mâak mâak kɔ̂ɔ djà nɔɔn-klaang-wan prà-maan sìb-hâa tHǔeng yîi-sib naa-tHii

Sometimes, if I'm very tired, I take a nap for about 15 to 20 minutes.

Parfois, si je suis très fatigué, je fais une sieste d'environ 15 à 20 minutes.


ตอนนี้เรามาทบทวน 20 คำและประโยคที่เรียนมานะคะ

Now let's review the 20 words and phrases that we've learned.

En ce moment, nous sommes ici pour revoir 20 mots et expressions que nous avons appris.


21. ยังมีเวลา

yang mii-wee-laa

There's still time

Il y a encore du temps


22. ทำธุระ

tHam tHú-rá

Do some errands

Faire des affaires


23. เข้าห้องน้ำ

kHâo hɔ̂ɔng-nám

Go to the toilet

Aller aux toilettes


24. 9 โมงแล้ว

kâo-moong lɛ́ɛw

It's 9 o'clock now

Il est 9 heures maintenant


25. เสร็จแล้ว

sèd-lɛ́ɛw

It's done/over

C'est terminé


26. นิดหน่อย

níd-nɔ̀ɔy

A little bit

Un peu


27. ตอบอีเมล

tɔ̀ɔb email

Reply to emails

Répondre aux emails


28. โทรศัพท์หา

tHɔɔ-rà-sàb hǎa

Call to

Télephoner à


29. เวลาผ่านไปเร็วมาก

wee-laa pHàan pai rew mâak

Time flies so fast

Le temps passe vite


30. หิวแล้ว

hǐw lɛ́ɛw

I'm hungry

J'ai faim


31. กินข้าวเที่ยง

kin kHâaw tHîaang

Let's have lunch together

Allons déjeuner


32. ทานอาหารกลางวัน

tHaan aa-hǎan klaang-wan

Let's have lunch together

Allons déjeuner


33. พักกลางวัน

pHák klaang-wan

Lunch break

Pause déjeuner


34. หลังจากที่

lǎng djaak tHîi

After that

Après avoir


35. เสร็จ

sèd

Finished

Finir


36. ดูทีวี

duu TV

Watch TV

Regarder la télévision


37. ฟังเพลง

fang pHleeng

Listen to music

Écouter de la musique


38. อ่านหนังสือ

àan-nǎng-sǔue

Read a book

Lire un livre


39. เหนื่อย

nèuaay

Tired

Fatigué


40. นอนกลางวัน

nɔɔn-klaang-wan

Take a nap

Faire la sieste


ตอนนี้ปุ๋ยจะพูดทุกประโยคที่เรียนมาโดยไม่หยุดพัก สำหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับมาฟังใหม่ได้นะคะ

Now I will speak every sentence we've learned without pausing. For those who don't understand while listening, you can rewind and listen again.

Je vais maintenant réciter chaque phrase que nous avons apprise sans pause. Pour ceux qui ne comprennent pas en écoutant, vous pouvez revenir en arrière et réécouter.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prêt(e) ? Allons-y !


อีก 15 นาที 9 โมง ปุ๋ยยังมีเวลา เดี๋ยวขอไปทำธุระก่อนนะคะ

ìik sìb-hâa naa-tHii kâo moong Puy yang mii-wee-laa dǐaaw kHɔ̌ɔ pai tHam tHú-rá kɔ̀ɔn ná kHá

It's a quarter to nine. I still have time, I'll go do some errands first.

Il est 9 heures moins le quart. J'ai encore du temps, je vais d’abord faire quelque chose.


เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ

dǐaaw pai kHâo hɔ̂ɔng-nám kɔ̀ɔn ná kHá

I'm going to use the toilet quickly, I'll be right back.

Je vais aller aux toilettes rapidement, je reviens tout de suite.


9 โมงแล้ว ไปประชุมก่อนนะคะ

kâo-moong lɛ́ɛw pai prà-cHum kɔ̀ɔn ná kHá

It's 9 o'clock now, and I have to run to a meeting.

Il est 9 heures maintenant, et je dois me rendre à une réunion.


ประชุมเสร็จแล้ว ตอนนี้ปุ๋ยมีเวลานิดหน่อย ปุ๋ยจะตอบอีเมลและโทรศัพท์หาลูกค้า

prà-cHum sèd-lɛ́ɛw tɔɔn-níi Puy mii-wee-laa níd-nɔ̀ɔy Puy djà tɔ̀ɔb email lɛ́ɛ tHɔɔ-rà-sàb hǎa lûuk-kHáa

The meeting is over, and now I have a little time. I will reply to emails and call clients.

La réunion est terminée, et maintenant j'ai un peu de temps. Je vais répondre aux emails et appeler les clients.


เที่ยงแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมาก

tHîaang lɛ́ɛw wee-laa pHàan pai rew mâak

It's already noon. Time flies so fast.

Il est déjà midi. Le temps passe vite.


หิวแล้วค่ะ ไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะ ไปทานอาหารกลางวันค่ะ

hǐw lɛ́ɛw kHâ pai kin kHâaw tHîaang kan kHâ pai tHaan aa-hǎan klaang-wan kan kHâ

I'm hungry. Let's have lunch together. Let's have lunch together.

J'ai faim. Allons déjeuner. Allons déjeuner.


ปุ๋ยมีเวลาพักกลางวันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงเสร็จ ปุ๋ยก็จะดูทีวี ฟังเพลงหรืออ่านหนังสือ

Puy mii-wee-laa pHák klaang-wan prà-maan nùeng cHôuaa moong kHrûeng lǎng djaak tHîi tHaan aa-hǎan tHiâang sèd Puy kɔ̂ɔ djà duu TV fang pHleeng rǔue àan-nǎng-sǔue

I have about an hour and a half of break in the middle of the day. After finishing lunch. During this time, I watch TV, listen to music, or read a book.

J'ai environ une heure et demie de pause en milieu de journée. Après avoir fini de déjeuner. Pendant ce temps, je regarde la télévision, écoute de la musique ou lis un livre.


บางครั้งถ้าเหนื่อยมากๆ ก็จะนอนกลางวันประมาณ 15 ถึง 20 นาที

baang kHráng tHâa nèuaay mâak mâak kɔ̂ɔ djà nɔɔn-klaang-wan prà-maan sìb-hâa tHǔeng yîi-sib naa-tHii

Sometimes, if I'm very tired, I take a nap for about 15 to 20 minutes.

Parfois, si je suis très fatigué, je fais une sieste d'environ 15 à 20 minutes.


หวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้นะคะ ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา

I hope you'll enjoy this video. If you don't understand, you can read more on our website.

J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si vous ne comprenez pas,vous pouvez en lire davantage sur notre site web.


และถ้าใครอยากเรียนคำที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำจริงๆ ปุ๋ยแนะนำให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ค่ะ อ่านง่าย ดูดีและมีประโยชน์มากค่ะ

And if anyone wants to learn Thai words and phrases that Thai people use in their daily lives, I recommend getting this book. It's easy to read and useful.

Et si quelqu'un souhaite apprendre les mots et expressions thaïlandais authentiques que les Thaïlandais utilisent au quotidien, je recommande d'acheter ce livre. Il est facile à lire et utile.


ฝึกภาษาไทยทุกวัน รับรองคุณจะเก่งแน่นอนค่ะ สู้ๆ นะคะ เเล้วเจอกันใหม่ค่ะ

Practice Thai every day, and you'll surely become proficient. Keep going, and see you soon. Goodbye!

En pratiquant le thaï tous les jours, vous deviendrez compétent. Bon courage et à bientôt.

Notre session de septembre débutera le 18 septembre 2023. 🤩 🗓

Si vous souhaitez apprendre le thaï avec nous de manière interactive et travailler sur la vie quotidienne, vous pouvez encore réserver votre place ici
📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

Comments


bottom of page