top of page

Apprendre le thaï - 100 expressions EPISODE 5/5 🌙 💤


Learn Thai - 100 Thai expressions EPISODE 5/5 🌙 💤

เรามาถึงวิดีโอที่ 5 แล้ว เย้

Finally, we've reached the fifth video !

Enfin, nous avons atteint la cinquième vidéo!


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนสอนภาษาไทยเอ็ดดูไทย

For newcomers, my name is Puy. I come from Eduthai Language School, which teaches the Thai language.

Pour les nouveaux venus, mon nom est Puy. Je viens de l'école Eduthai, qui enseigne la langue thaïe.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

In this channel, we will teach the Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


ก่อนที่จะเรียนวันนี้ อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ คุณจะได้เรียนภาษาไทยสนุกๆ แบบนี้กับเราทุกอาทิตย์

Before we begin today's lesson, don't forget to follow us. You will enjoy learning Thai with us every week like this.

Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous suivre. Vous vous amuserez en apprenant le thaï avec nous chaque semaine comme ça.


เรามาฝึกการฟังกันนะคะ

Let's practice listening together.

Pratiquons l'écoute ensemble.

พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prête ? Allons-y !จริงๆ แล้ว ก่อนนอนเราไม่ควรดูทีวีหรือใช้โทรศัพท์ เพราะว่าแสงสีฟ้าอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับ

djing djing lɛ́ɛw kɔ̀ɔn nɔɔn rao mâi kHouaan duu TV rǔue cHái tHɔɔ-rà-sàb pHrɔ́ wâa sɛ̌ɛng sǐi fáa àad djà tHam hâi rao nɔɔn mâi làb

Actually, we shouldn't watch TV or use mobile phones before bedtime because the blue light might make it difficult to sleep.

En fait, nous ne devrions pas regarder la télévision ou utiliser le téléphone portable avant le coucher, car la lumière bleue peut rendre le sommeil difficile.


แต่ปุ๋ยคิดว่าหลายคนดูทีวีหรือใช้โทรศัพท์ก่อนนอนใช่ไหมคะ คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคะ

tɛ̀ɛ Puy kHíd wâa lǎay kHon kɔ̂ɔ duu TV rǔue cHái tHɔɔ-rà-sàb kɔ̀ɔn nɔɔn cHâi mái kHá kHun pen nùeng nai nán rǔue plào kHá

But I think many people still watch TV or use mobile phones before bed, right? Are you one of them?

Mais je pense que beaucoup de gens regardent encore la télévision ou utilisent leur téléphone avant de se coucher, n'est-ce pas ? Êtes-vous l'un d'entre eux ?


ใช่ค่ะ พูดง่ายแต่ทำยาก

cHâi kHâ pHûud ngâay tɛ̀ɛ tHam yâak

In Thai, we can say that's easier said than done.

En thaï, on dit que c'est facile à dire mais difficile à faire.


ง่วงนอนแล้วค่ะ ก่อนนอนปุ๋ยจะปิดไฟ เดี๋ยวๆ ปุ๋ยลืมเเปรงฟันไปเเปรงฟันก่อนนะคะ

ngôuaang nɔɔn lɛ́ɛw kHâ kɔ̀ɔn nɔɔn Puy djà pìd fai dǐaaw dǐaaw Puy luuem prɛɛng fan kHâ pai prɛɛng fan kɔ̀ɔn ná kHá

I'm so sleepy now. Before bed, I'll turn off the lights. Oh, wait, I forgot to brush my teeth. I'll go brush my teeth first.

J'ai sommeil, maintenant. Avant de me coucher, j'éteindrai les lumières. Oh attendez, j'ai oublié de me brosser les dents. Je vais d'abord me brosser les dents.


เรียบร้อยแล้วค่ะ

rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ

It's done.

C'est fait.


ตอนนี้ก็พร้อมไปนอนแล้วค่ะ วันนี้อากาศร้อนมาก ต้องเปิดแอร์ เปิดพัดลม หรือเปิดหน้าต่าง

tɔɔn-níi kɔ̂ɔ pHrɔ́ɔm pai nɔɔn lɛ́ɛw kHâ tɛ̀ɛ wan-níi aa-kàad rɔ́ɔn mâak tɔ̂ɔng pèuud air pèuud pHád-lom rǔue pèuud nâa-tàang

I'm ready to go to bed. But today it's really hot, so I have to turn on the air conditioner, turn on the fan, or open the window.

Je suis prêt à aller me coucher. Mais aujourd'hui, il fait très chaud, alors je dois allumer la climatisation, le ventilateur ou ouvrir la fenêtre.


แต่ถ้าจะเปิดหน้าต่างต้องระวังยุงกัดนะคะ โอเคปุ๋ยพร้อมจะไปนอนแล้วค่ะ

tɛ̀ɛ tHâa djà pèuud nâa-tàang tɔ̂ɔng rá-wang yung kàd ná kHá Okay Puy pHrɔ́ɔm djà pai nɔɔn lɛ́ɛw kHâ tɛ̀ɛ dǐaaw

But if you want to open the window, you have to be careful of mosquito bites. Okay, I'm ready to go to bed now.

Mais si vous voulez ouvrir la fenêtre, vous devez faire attention aux piqûres de moustiques. D'accord, je suis prêt à aller me coucher.


แต่เดี๋ยว... ปุ๋ยลืมทาครีมและหวีผม โอเค เรียบร้อยแล้วค่ะ ปุ๋ยต้องตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับพรุ่งนี้ถ้าไม่อยากตื่นสาย

Puy luuem tHaa cream lɛ́ɛ wǐi pHǒm Okay rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ Puy tɔ̂ɔng tâng naa-lí-kaa plùk sǎm-ràb pHrûng-níi tHâa mâi yàak tùuen sǎay

But wait… I forgot to apply cream and comb my hair. Okay, I'm done. I have to set an alarm clock for tomorrow if I don't want to wake up late.

Mais attendez… J'ai oublié d'appliquer de la crème et de me peigner les cheveux. D'accord, j'ai fini. Je dois régler un réveil pour demain si je ne veux pas me réveiller en retard.


เรียบร้อยแล้วค่ะ ไปนอนดีกว่า ฝันดีนะคะ

rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ pai nɔɔn dii-kwàa fǎn-dii ná kHá

All done. It's bedtime now. Sweet dreams!

Tout est prêt. C'est l'heure d'aller se coucher. Faites de beaux rêves !


ตอนนี้เรามาทบทวน 20 คำและประโยคที่เรียนมานะคะ

Now let's review the 20 words and phrases that we've learned.

En ce moment, nous sommes ici pour revoir 20 mots et expressions que nous avons appris.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prête ? Allons-y !


81. จริงๆแล้ว

djing djing lɛ́ɛw

In fact

En fait


82. ดูทีวี

duu TV

Watch TV

Regarder la télévision


83. ใช้โทรศัพท์

cHái tHɔɔ-rà-sàb

Use the mobile phone

Utiliser le téléphone portable


84. นอนไม่หลับ

nɔɔn mâi làb

Difficult to sleep

Difficile de dormir


85. พูดง่าย

pHûud ngâay

Easy to say

Facile à dire


86. ทำยาก

tHam yâak

Hard to do

Difficile à faire


87. ง่วงนอน

ngôuaang nɔɔn

Sleepy

Avoir sommeil


88. ปิดไฟ

pìd fai

Turn off the lights

Éteindre les lumières


89. ลืม

luuem

Forget

Oublier


90. พร้อม

pHrɔ́ɔm

Ready

Prêt(e)


91. อากาศร้อน

aa-kàad rɔ́ɔn

It's hot

Il fait chaud


92. เปิดแอร์

pèuud air

Turn on the air conditioner

Allumer la climatisation


93. เปิดพัดลม

pèuud pHád-lom

Turn on the fan

Allumer le ventilateur


94. เปิดหน้าต่าง

pèuud nâa-tàang

Open the window

Ouvrir la fenêtre


95. ระวัง

rá-wang

Be careful

Faire attention


96. ยุงกัด

yung kàd

Mosquito bites

Les moustiques piquent


97. ทาครีม

tHaa cream

Apply cream

Appliquer de la crème


98. หวีผม

wǐi pHǒm

Comb the hair

Peigner les cheveux


99. ตั้งนาฬิกาปลุก

tâng naa-lí-kaa plùk

Set an alarm clock

Régler un réveil


100. ฝันดีนะ

fǎn-dii ná

Sweet dreams

Faites de beaux rêves


ตอนนี้ปุ๋ยจะพูดทุกประโยคที่เรียนมาโดยไม่หยุดพัก สำหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับมาฟังใหม่ได้นะคะ

Now I will say every sentence we've learned without pausing. For those who don't understand while listening, you can rewind and listen again.

Je vais maintenant dire chaque phrase que nous avons apprise sans pause. Pour ceux qui ne comprennent pas en écoutant, vous pouvez revenir en arrière et réécouter.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prête? Allons-y !


จริงๆ แล้ว ก่อนนอนเราไม่ควรดูทีวีหรือใช้โทรศัพท์ เพราะว่าแสงสีฟ้าอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับ

djing djing lɛ́ɛw kɔ̀ɔn nɔɔn rao mâi kHouaan duu TV rǔue cHái tHɔɔ-rà-sàb pHrɔ́ wâa sɛ̌ɛng sǐi fáa àad djà tHam hâi rao nɔɔn mâi làb

Actually, we shouldn't watch TV or use mobile phones before bedtime because the blue light might make it difficult to sleep.

En fait, nous ne devrions pas regarder la télévision ou utiliser le téléphone portable avant le coucher, car la lumière bleue peut rendre le sommeil difficile.


แต่ปุ๋ยคิดว่าหลายคนดูทีวีหรือใช้โทรศัพท์ก่อนนอนใช่ไหมคะ คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคะ

tɛ̀ɛ Puy kHíd wâa lǎay kHon kɔ̂ɔ duu TV rǔue cHái tHɔɔ-rà-sàb kɔ̀ɔn nɔɔn cHâi mái kHá kHun pen nùeng nai nán rǔue plào kHá

But I think many people still watch TV or use mobile phones before bed, right? Are you one of them?

Mais je pense que beaucoup de gens regardent encore la télévision ou utilisent leur téléphone avant de se coucher, n'est-ce pas ? Êtes-vous l'un d'entre eux ?


ใช่ค่ะ พูดง่ายแต่ทำยาก

cHâi kHâ pHûud ngâay tɛ̀ɛ tHam yâak

In Thai, we can say that's easier said than done.

En thaï, on dit que c'est facile à dire mais difficile à faire.


ง่วงนอนแล้วค่ะ ก่อนนอนปุ๋ยจะปิดไฟ เดี๋ยวๆ ปุ๋ยลืมเเปรงฟันไปเเปรงฟันก่อนนะคะ

ngôuaang nɔɔn lɛ́ɛw kHâ kɔ̀ɔn nɔɔn Puy djà pìd fai dǐaaw dǐaaw Puy luuem prɛɛng fan kHâ pai prɛɛng fan kɔ̀ɔn ná kHá

I'm so sleepy now. Before bed, I'll turn off the lights. Oh, wait, I forgot to brush my teeth. I'll go brush my teeth first.

J'ai sommeil, maintenant. Avant de me coucher, j'éteindrai les lumières. Oh attendez, j'ai oublié de me brosser les dents. Je vais d'abord me brosser les dents.


เรียบร้อยแล้วค่ะ

rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ

It's done.

C'est fait.


ตอนนี้ก็พร้อมไปนอนแล้วค่ะ วันนี้อากาศร้อนมาก ต้องเปิดแอร์ เปิดพัดลม หรือเปิดหน้าต่าง

tɔɔn-níi kɔ̂ɔ pHrɔ́ɔm pai nɔɔn lɛ́ɛw kHâ tɛ̀ɛ wan-níi aa-kàad rɔ́ɔn mâak tɔ̂ɔng pèuud air pèuud pHád-lom rǔue pèuud nâa-tàang

I'm ready to go to bed. But today it's really hot, so I have to turn on the air conditioner, turn on the fan, or open the window.

Je suis prêt à aller me coucher. Mais aujourd'hui, il fait très chaud, alors je dois allumer la climatisation, le ventilateur ou ouvrir la fenêtre.


แต่ถ้าจะเปิดหน้าต่างต้องระวังยุงกัดนะคะ โอเคปุ๋ยพร้อมจะไปนอนแล้วค่ะ

tɛ̀ɛ tHâa djà pèuud nâa-tàang tɔ̂ɔng rá-wang yung kàd ná kHá Okay Puy pHrɔ́ɔm djà pai nɔɔn lɛ́ɛw kHâ tɛ̀ɛ dǐaaw

But if you want to open the window, you have to be careful of mosquito bites. Okay, I'm ready to go to bed now.

Mais si vous voulez ouvrir la fenêtre, vous devez faire attention aux piqûres de moustiques. D'accord, je suis prêt à aller me coucher.


แต่เดี๋ยว ... ปุ๋ยลืมทาครีมและหวีผม โอเค เรียบร้อยแล้วค่ะ ปุ๋ยต้องตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับพรุ่งนี้ถ้าไม่อยากตื่นสาย

Puy luuem tHaa cream lɛ́ɛ wǐi pHǒm Okay rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ Puy tɔ̂ɔng tâng naa-lí-kaa plùk sǎm-ràb pHrûng-níi tHâa mâi yàak tùuen sǎay

But wait… I forgot to apply cream and comb my hair. Okay, I'm done. I have to set an alarm clock for tomorrow if I don't want to wake up late.

Mais attendez… J'ai oublié d'appliquer de la crème et de me peigner les cheveux. D'accord, j'ai fini. Je dois régler un réveil pour demain si je ne veux pas me réveiller en retard.


เรียบร้อยแล้วค่ะ ไปนอนดีกว่า ฝันดีนะคะ

rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kHâ pai nɔɔn dii-kwàa fǎn-dii ná kHá

All done. It's bedtime now. Sweet dreams !

Tout est prêt. C'est l'heure d'aller se coucher. Faites de beaux rêves!


ตอนนี้เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะคะ วิดีโอครั้งหน้าเราจะรวบรวมวิดีโอทั้งหมดไว้ในวิดีโอเดียวกัน คุณจะให้ฟังกันยาวๆ อย่าลืมฝึกฟังกันบ่อยๆนะคะ

Now, we've covered everything. In the next video, we will compile all the videos into one. You'll get to listen for a long time. Don't forget to practice listening frequently.

Maintenant, nous avons couvert tout le contenu. Dans la prochaine vidéo, nous rassemblerons toutes les vidéos en une seule. Vous aurez l'occasion d'écouter pendant longtemps. N'oubliez pas de vous exercer à l'écoute régulièrement.


แต่ถ้าใครอยากเรียนคำและประโยคที่คนไทยใช้ในจริงๆ ในกิจวัตรประจำวัน ปุ๋ยแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะ

But if anyone wants to learn Thai words and phrases that Thai people use in their daily lives, I recommend getting this book.

Mais si quelqu'un souhaite apprendre les mots et expressions thaïlandais authentiques que les Thaïlandais utilisent au quotidien, je recommande d'acheter ce livre.


ฝึกภาษาไทยทุกวันคุณจะเก่งแน่นอน สู้สู้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ

Practice Thai every day, and you'll surely become proficient. Keep going, and see you soon. Goodbye !

Pratiquez le thaï tous les jours, et vous deviendrez certainement compétent. Continuez, et à bientôt. Au revoir!📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

40 vues0 commentaire

Comments


bottom of page