top of page

SIAM : Apprendre le thaï à travers des situations réelles 🇹🇭


SIAM: Learning Thai in Real-Life Situations 🇹🇭


Next Station Siam

Prochaine station: Siam


วันนี้เราจะนั่งรถไฟฟ้าไปสยามกันนะคะ

Today, we will take the BTS skytrain to Siam.

Aujourd'hui, nous prendrons le skytrain BTS pour aller à Siam.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis le fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนให้คุณพูดและเข้าใจภาษาไทยแบบง่ายๆ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด อยากพูดภาษาไทย เหมือนคนไทยใช่ไหมคะ เริ่มกันเลยค่ะ

In this channel, we will teach you to speak and understand Thai language in the easiest and most natural way possible. Do you want to speak Thai like a Thai person? Let's get started!

Dans cette chaîne, nous vous apprendrons à parler et comprendre la langue thaïlandaise de la manière la plus facile et naturelle possible. Voulez-vous parler thaï comme un Thaï? Allons-y.


อย่าลืมกดติดตามพวกเรา

Don't forget to follow us, please.

N'oubliez pas de nous suivre;


และถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres.1. ซื้อบัตรรถไฟฟ้าไปสยาม

súue bàd-ród-fai-fáa pai Siam

Buying a skytrain ticket to Siam

Acheter un billet de train pour aller à Siam


A: สวัสดีค่ะ ต้องการซื้อบัตรรถไฟไปสยามค่ะ

A: sà-wàt-dii kHâ tɔ̂ɔng-kaan súue bàd-ród-fai-fáa pai Siam kHâ

A: Hello, I would like to buy a skytrain ticket to Siam.

A: Bonjour, je voudrais acheter un billet de train pour aller à Siam.


B: สำหรับกี่ท่านคะ

B: sǎm-ràb-kìi-tHân kHá

B: How many people ?

B: Pour combien de personnes ?


A: 1 ท่านค่ะ

A: nùeng tHân kHâ

A: Just one person.

A: Juste une personne.


B: 62 บาทค่ะ

B: hòk-sìb-sɔ̌ɔng baht kHâ

B: That will be 62 Baht.

B: Ce sera 62 baht.

A: นี่ค่ะ

A: nîi kHâ

A: Here you go.

A: Voilà.


B: ขอบคุณค่ะ

B : kHɔ̀ɔb-kHun kHâ

B: Thank you

B : Merci


* สำหรับคนที่เดินทางหลายสถานีใน 1 วันสามารถซื้อบัตรรถไฟฟ้ารายวันได้นะคะ คุ้มกว่ามากๆ ค่ะ

For those who travel to multiple stations in one day, you can purchase a daily skytrain pass. It's much more worth it.

Pour ceux qui voyagent vers plusieurs stations en une journée, vous pouvez acheter un billet de train quotidien. C'est beaucoup plus avantageux.


… Next station Siam … ตอนนี้เรามาถึงสยามกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหนังที่สยามพารากอนกัน แต่โรงหนังไปทางไหนนะ เดี๋ยวเราไปถามทางที่ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะ

... Next station, Siam ... We've now arrived at Siam. We're going to watch a movie at Siam Paragon. But which way to the cinema? We'll ask for directions at the information counter.

... Prochaine station, Siam ... Nous sommes maintenant arrivés à Siam. Nous allons regarder un film à Siam Paragon ensuite. Mais comment se rendre au cinéma ? Nous allons demander des indications à l’accueil.


2. ถามทางไปโรงหนัง

Ask for directions to the cinema.

Demander le chemin vers le cinéma.


A: ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าโรงหนังไปทางไหนคะ

A: kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHá mâi sâab wâa roong-nǎng pai tHaang nǎi kHá

A: Excuse me, could you tell me which way to the cinema?

A: Excusez-moi, pourriez-vous me dire dans quelle direction se trouve le cinéma ?


B: เดี๋ยวลูกค้าขึ้นลิฟต์ไปชั้น 6 นะคะ พอออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวขวา โรงหนังจะอยู่ทางขวามือนะคะ

B: dǐaaw lôuuk-kHáa kHûen líb pai cHán hòk lɛ́ɛw líaaw-kHwǎa roong-nǎng djà yòuu tHaang kHwǎa muue ná kHá

B: Please take the elevator to the 6th floor. When you exit the elevator, turn right. The cinema will be on your right-hand side.

B: Prenez l'ascenseur jusqu'au 6ème étage. Lorsque vous sortirez de l'ascenseur, tournez à droite. Le cinéma sera sur votre côté droit.


A: ขอบคุณมากค่ะ

A: kHɔ̀ɔb-kHun mâak kHâ

A: Thank you very much.

A: Merci beaucoup.3. ซื้อตั๋วหนัง

Buying Movie Tickets

Acheter des billets de cinéma


A: สวัสดีค่ะ

A: sà-wàt-dii kHâ

A: Hello.

A: Bonjour.


B: หนังเรื่อง Eduthai มีรอบไหนบ้างคะ

B: nǎng rêuaang Eduthai mii rɔ̂ɔb nǎi bâang kHá

B: What are the available times for the movie "Eduthai"?

B: Quels sont les horaires disponibles pour le film "Eduthai"?


A: มีรอบ 11.30 เป็นพากย์อังกฤษ และ 12.30 เป็นพากย์ไทยค่ะ ลูกค้ารับเป็นรอบไหนดีคะ

A: mii rɔ̂ɔb sìb-èd moong kHrûeng pen pHâak ang-krìd lɛ́ tHîaang kHrûeng pen pHâak tHai kHâ lôuuk-kHáa ráb pen rɔ̂ɔb nǎi dii kHá

A: There are showtimes at 11:30 AM in English audio and 12:30 PM in Thai audio. Which showtime would you prefer?

A: Il y a une séance à 11h30 en anglais et une autre à 12h30 en thaï. Quelle séance préférez-vous ?


B: รอบ 12.30 ค่ะ

B: rɔ̂ɔb tHîaang kHrûeng kHâ

B: The 12:30 PM show, please.

B: La séance de 12h30, s'il vous plaît.


A: ได้ค่ะ ลูกค้ารับตั๋วกี่ใบคะ

A: dâi kHâ lôuuk-kHáa ráb tǒuaa kìi bai kHá

A: Of course. How many tickets would you like?

A: Bien sûr. Combien de billets souhaitez-vous?


B: 1 ใบค่ะ

B: nùeng bai kHâ

B: Just one ticket, please.

B: Juste un billet, s'il vous plaît.


A: เดี๋ยวลูกค้าเลือกที่นั่งนะคะ

A: dǐaaw lûuk-kHáa lêuaak tHîi nâng ná kHá

A: Alright, please select your seat.

A: D'accord, veuillez choisir votre siège.


B: ได้ค่ะ ตรงนี้ค่ะ

B: dâi kHâ trong níi kHâ

B: Here you go.

B: Voici.


A: โอเคค่ะ ทั้งหมด 260 บาทค่ะ

A: ok kHâ tHáng mòd sɔ̌ɔng-rɔ́ɔy-hòk-sìb baht kHâ

A: Okay, that's a total of 260 Baht.

A: D'accord, cela fait un total de 260 baht.


B: นี่ค่ะ

B: nîi kHâ

B: Here you are.

B: Voici.


A: ขอบคุณมากค่ะ

A: kHɔ̀ɔb-kHun mâak kHâ

A: Thank you very much.

A: Merci beaucoup.


4.เข้าร้านกาแฟ

Going to a coffee shop.

Entrer dans un café.


A: สวัสดีค่ะ ลูกค้ารับอะไรดีคะ

A: sà-wàt-dii kHâ lôuuk-kHáa ráb à-rai dii kHá

A: Hello, what would you like to order?

A: Bonjour, que souhaitez-vous commander ?


B: เอากาเเฟโบราณแก้วเล็ก ไม่หวานค่ะ

B: ao kaa-fɛɛ boo-raan kɛ̂ɛw lék mâi wǎan kHâ

B: I would like a traditional coffee (small size), not sweet, please.

B: Je voudrais un café traditionnel (taille petite), non sucré s'il vous plaît.


A: ได้ค่ะ ลูกค้ารับขนมเพิ่มเติมไหมคะ

A: dâi kHâ lôuuk-kHáa ráb kHa-nǒm pHêuum mái kHá

A: Of course, would you like to have any extra pastries?

A: Bien sûr, souhaitez-vous prendre des pâtisseries supplémentaires ?


B: อืมม.. เอาบราวนี 1 ชิ้นค่ะ

B: uuem.. ao Brownie nùeng cHín kHâ

B: Um... I'll have one brownie, please.

B: Euh… Je prendrai un brownie, s'il vous plaît.


A: อุ่นร้อนไหมคะ

A: oùn rɔ́ɔn mái kHá

A: Would you like it to be heated?

A: Est-ce que vous voulez le réchauffer ?


B: อุ่นร้อนค่ะ

B: oùn rɔ́ɔn kHâ

B: Yes, please.

B: Oui, s'il vous plaît.


A: ทั้งหมด 200 บาท ลูกค้าสแกนจ่ายหรือจ่ายเงินสดคะ

A: tHáng mòd sɔ̌ɔng-rɔ́ɔy baht lôuuk-kHáa sa-kɛɛn djàay rǔue ngeuun sòd kHá

A: That'll be total of 200 Baht.Would you like to pay by scanning or in cash?

A: Ça fera un total de 200 baht. Voulez-vous payer par scanner ou en espèces ?


B: สแกนจ่ายค่ะ

B: sa-kɛɛn djàay kHâ

B: I'll scan, please.

B: Je vais scanner, s'il vous plaît.

วันนี้ปุ๋ยเดินมาทั้งวัน เมื่อยมากๆเลย เดี๋ยวไปเข้าร้านนวดกันดีกว่าค่ะ

Today, I walked all day. I'm exhausted. It would be nice if we treated ourselves to a little massage.

Aujourd'hui, j'ai marché toute la journée. Je suis épuisée. Ce serait bien si on s’offrait un petit massage.


5. ร้านนวด

Massage salon

Salon de massage


A: สวัสดีค่ะ เชิญค่ะ

A: sà-wàt-dii kHâ cHeuun kHâ

A: Hello. Please come in.

A: Bonjour. Entrez.


B: สวัสดีค่ะ

B: sà-wàt-dii kHâ

B: Hi.

B: Bonjour.


A: วันนี้ลูกค้าสนใจนวดเท้า นวดตัวหรือคอบ่าไหล่ดีคะ

A: wan níi lûuk-kHáa sǒn-djai nôuaad tHáo nôuaad touaa rǔue kHɔɔ bàa lài dii kHá

A: Today, are you interested in foot massage, body massage, or neck and shoulder massage?

A: Aujourd'hui, êtes-vous intéressée par un massage des pieds, un massage du corps ou un massage de la nuque et des épaules?


B: นวดเท้าค่ะ

B: nôuaad tHáo kHâ

B: Foot massage, please.

B: Un massage des pieds, s'il vous plaît.


A: กี่ชั่วโมงคะ

A: kìi cHôuaa moong kHá

A: For how many hours?

A: Pour combien d'heures?


B: หนึ่งชั่วโมงค่ะ

B: nùeng cHôuaa moong kHâ

B: One hour, please.

B: Une heure, s'il vous plaît.


A: เชิญทางนี้ค่ะ

A: cHeuun tHaang níi kHâ

A: This way, ma'am.

A: Par ici, madame.


B: ขอบคุณค่ะ

B: kHɔ̀ɔb-kHun kHâ

B: Thank you.

B: Merci.


A: เรียบร้อยค่ะลูกค้า เชิญชำระเงินด้านหน้านะคะ

A: rîaab rɔ́ɔy kHâ dǐaaw lûuk-kHáa cHam-rá-ngeuun dâan nâa ná kHá

A: All done. Please go to the front to make the payment.

A: Tout est terminé. Veuillez vous rendre à l'avant pour effectuer le paiement.


B: ได้ค่ะ

B: dâi kHâ

B: Alright.

B: D'accord.


A: ลูกค้าสแกนจ่ายหรือจ่ายเงินสดคะ

A: lûuk-kHáa sa-kɛɛn djàay rǔue djàay ngeuun sòd kHá

A: Would you like to pay by scanning or in cash?

A: Voulez-vous payer par scanner ou en espèces ?


B: เงินสดค่ะ นี่ค่ะ

B: ngeuun sòd kHâ nîi kHâ

B: Cash, please... Here you go.

B: En espèces, s'il vous plaît. Voici.


A: ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ

A: kHɔ̀ɔb-kHun kHâ oo-kàad-nâa cHeuun mài ná kHá

A: Thank you. Feel free to visit us again next time.

A: Merci. N'hésitez pas à revenir nous rendre visite la prochaine fois.


เป็นยังไงบ้างคะทุกคน ยากไหมคะ ยากหรือไม่ยากลองเขียนมาบอกเราที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

How is everyone? Is it difficult? Hard or not hard, try writing your answers below this video. For today, that's all. See you soon. Bye!

Comment ça va tout le monde ? Est-ce que c'est difficile ? Difficile ou pas difficile, essayez d'écrire vos réponses ci-dessous cette vidéo. Pour aujourd'hui, c'est tout. À bientôt. Au revoir !


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

68 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page