top of page

La langue thaïe est très facile. 🇹🇭 🤯 😭


The Thai language is very easy. 🇹🇭 🤯 😭


ภาษาไทยง่ายมาก “ใหม่ ไม่ ไหม้ ไม้ ไหม” 🤯 😭

The Thai language is very easy.

La langue thaïe est très facile.

สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis le fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนให้คุณพูดและเข้าใจภาษาไทยแบบง่ายๆ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด อยากพูดภาษาไทย เหมือนคนไทยใช่ไหมคะ เริ่มกันเลยค่ะ

In this channel, we will teach you to speak and understand Thai language in the easiest and most natural way possible. Do you want to speak Thai like a Thai person? Let's get started!

Dans cette chaîne, nous vous apprendrons à parler et comprendre la langue thaïlandaise de la manière la plus facile et naturelle possible. Voulez-vous parler thaï comme un Thaï ? Allons-y.


อย่าลืมกดติดตามพวกเรา

Don't forget to follow us, please.

N'oubliez pas de nous suivre.


และถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres.


อย่าเพิ่งสับสนกับ 5 คำนี้นะคะ มาเรียนกันก่อนค่ะ

Don't confuse these 5 words. Let's learn them first.

Ne vous embrouillez pas avec ces cinq mots. Apprenons-les d’abord.

1. ใหม่ mài

ลองพูดอีกครั้งนะคะ ใหม่ mài

Let's say it again! ใหม่ mài

Essayez de le dire à nouveau. ใหม่ mài


คำนี้มักตามหลังคำนาม เช่น บ้านใหม่ โทรศัพท์ใหม่ เเฟนใหม่

This word usually comes after nouns, for example : a new house, a new phone, a new girlfriend.

Ce mot est généralement utilisé après des noms, par exemple : une nouvelle maison, un nouveau téléphone, un nouveau petit ami/une nouvelle petite amie.

ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

Let's look at an example:

Essayons de regarder un exemple ensemble.


A : นี่บ้านใหม่ของเขาเเละนั่นเเฟนใหม่ของเขาค่ะ

A : This is his new house, and that is his new girlfriend.

A : Ceci est sa nouvelle maison, et cela est sa nouvelle petite amie.


2. ไม่ และ 3. ไหม้ สองคำนี้ภาษาไทยเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกัน

ไม่ mâi and ไหม้ mâi These two words are not written the same way in Thai, but the pronunciation is similar.

ไม่ mâi et ไหม้ mâi Ces deux mots ne s'écrivent pas de la même manière en thaï, mais nous les prononçons de la même façon.

ไม่ ลองพูดอีกครั้งนะคะ ไม่

ไม่ mâi Let's say it again. ไม่ mâi

ไม่ mâi Essayez de le dire à nouveau. ไม่ mâi


คำนี้ใช้ในประโยคปฏิเสธ เช่น ไม่หิว ไม่ชอบ ไม่มี

This word is used in negative sentences, for example: I’m not hungry, I don't like, I don't have.

Cette expression est utilisée dans des phrases négatives, par exemple : Je n’ai pas faim, Je n’aime pas, Je n’ai pas.


ส่วน ไหม้ เขียนด้วย ห แปลว่า ถูกความร้อนจนเกรียม

As for ไหม้ mâi, it is written with the letter "ห," which means burned due to intense heat.

Quant à ไหม้ mâi,' il est écrit avec 'ห' et signifie brûlé par une chaleur intense.


ไหม้ ลองพูดอีกครั้งนะคะ ไหม้ เช่น ไก่ไหม้ ไฟไหม้

mâi, Let's say it again. For example, ไก่ไหม้ kài mâi (burned chicken), ไฟไหม้ fai mâi (burning fire).

mâi, essayez de le dire à nouveau. Par exemple : ไก่ไหม้ kài mâi (poulet brûlé), ไฟไหม้ fai mâi (feu brûlant).


4. ไม้ mái

ลองพูดอีกครั้งนะคะ ไม้ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ หรือใช้เป็นคำประกอบหน้าสิ่งของที่ทำด้วย ไม้ เช่น ไม้กวาด ไม้จิ้มฟัน ไม้พาย

ไม้ mái try to say it again. ไม้ mái such as tree, leaf, or used as a prefix for things made of wood, like broomstick, toothpick, paddle.

ไม้ mái, essayez de le dire à nouveau, ไม้ mái comme dans le mot pour un arbre, une feuille, ou ce préfixe utilisé pour désigner des objets en bois, tels qu'un balai, un cure-dents ou une rame.


5. ไหม mǎi

คำว่า ไหม mǎi ใช้กับประโยคคำถามและอยู่ข้างหลังประโยคค่ะ คำนี้คนไทยจะนิยมออกเสียงว่า มั้ย mái

The word ไหม mǎi is used in interrogative sentences and is placed at the end of the sentence. In spoken language, Thais tend to pronounce it as มั้ย mái.

Le mot ไหม mǎi est utilisé dans les phrases interrogatives et est placé à la fin de la phrase. À l'oral, les Thaïs ont tendance à le prononcer comme มั้ย mái.


ปุ๋ยแนะนำให้จำเเบบนี้ค่ะ ภาษาเขียนเราเขียนว่า ไหม เเต่ ภาษาพูดเราพูดว่า มั้ย ลองพูดอีกครั้งนะคะ มั้ย

I recommend memorizing it like this. In written language, we write ไหม mǎi, but in spoken language, we say มั้ย mái Let's say it again. มั้ย mái

Je recommande de le mémoriser de cette manière. À l'écrit, nous écrivons ไหม mǎi, mais à l'oral, nous disons มั้ย mái. Essayez de le dire à nouveau. มั้ย mái

ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

Please look at some examples:

Regardons quelques exemples:

1. คุณหิวไหมคะ kHun hǐw mǎi kHá

Are you hungry?

As-tu faim?

2. คุณชอบที่นี่ไหมคะ kHun cHɔ̂ɔb tHîi-nîi mǎi kHá

Do you like it here?

Est-ce que tu aimes ici?

3. คุณไปประเทศไทยบ่อยไหมคะ kHun pai prà-tHêed bɔ̀ɔy mǎi kHá

Do you often go to Thailand?

Vas-tu souvent en Thaïlande?


ยากไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวน 5 คำนี้อีกครั้งนะคะ

Is it difficult? We will review these five words.

Est-ce que c'est difficile ? Nous allons réviser ces cinq mots.


1.ใหม่ mài

2. ไม่ mâi

3. ไหม้ mâi

4. ไม้ mái

5. ไหม mǎi


ก่อนจากกันวันนี้เรามาฝึกพูดประโยคนี้กันนะคะ “ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม” “kài yâang mái mài mâi mâi kin mǎi” ลองพูดอีกครั้งนะคะ

ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม เก่งมากค่ะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ

Before parting today, let's practice saying this sentence: “ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม kài yâang mái mài mâi mâi kin mái”

Grilled chicken, another skewer of grilled chicken, it doesn't burn. Do you want to eat it?

Try saying it again, please: “ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม kài yâang mái mài mâi mâi kin mái”

You're doing great! That's enough for today. See you again soon!

Avant de nous quitter aujourd'hui, pratiquons cette phrase ensemble : “ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม kài yâang mái mài mâi mâi kin mái”

Poulet grillé, une autre brochette de poulet grillé, il ne brûle pas. Tu veux en manger ?

Essayez de la dire à nouveau : “ไก่ย่างไม้ใหม่ไม่ไหม้ กินไหม kài yâang mái mài mâi mâi kin mái”

Vous vous en sortez très bien ! Pour aujourd'hui, c'est tout. À la prochaine !


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com


Posts récents

Voir tout
bottom of page