top of page

10 common mistakes in Thai ❌ 🫢


10 erreurs fréquentes en thaï  ❌ 🫢

10 ประโยคที่คนใช้ผิดบ่อยมากในภาษาไทย

10 sentences that learners often use incorrectly in Thai.

10 phrases que les apprenants utilisent fréquemment de manière incorrecte en thaï.


สว้สดีค่ะปีใหม่ค่ะทุกคน นี่เป็นวิดีโอเเรกของปี วิดีโอนี้ปุ๋ยจะสอน 10 ประโยคที่คนใช้ผิดกันบ่อยมาก เรามาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพูดภาษาไทยให้ดีขึ้นกันนะคะ

Happy New Year, everyone! This is the first video of the year. I'm going to teach 10 sentences that that learners often use incorrectly in Thai. Let's start the new year by speaking Thai better together.

Bonne année à tous ! C'est la première vidéo de l'année. Je vais enseigner 10 phrases que que les apprenants utilisent fréquemment de manière incorrecte en thaïlandais. Commençons la nouvelle année en parlant mieux le thaï ensemble.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อ ปุ๋ย นะคะ  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้ที่นี่นะคะ

In this channel, we will teach the Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


ก่อนที่เราจะเรียนวันนี้ กดติดตามพวกเราเพื่อสนับสนุนช่องของพวกเรานะคะ เราจะได้ทำวิดีโอแบบนี้ให้คุณดูกันไปเรื่อยๆนะคะ

Before we start today's lesson, please subscribe to support our channel. We'll be making more videos like this for you to watch.

Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, veuillez vous abonner pour soutenir notre chaîne. Nous ferons davantage de vidéos comme celle-ci pour que vous puissiez les regarder.


ปุ๋ยไม่พูดมากแล้ว ไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ

I've stopped talking too much; it's better to go study.

J'ai arrêté de parler trop, il vaut mieux aller étudier.
1.เป็นฝรั่งเศส

pen fà-ràng-sèed 


ประโยคนี้คนใช้ผิดกันบ่อยมาก ไปดูโครงสร้างประโยคกันค่ะ

People often use it incorrectly. The sentence structure is:

Les gens l'utilisent souvent de manière incorrecte. La structure de la phrase est:


ประธาน + เป็น + คน + ชื่อประเทศ

Subject + verb to be + nationality.

Subject + verbe être + nationalité. 


เช่น ฉันเป็นคนไทยค่ะ  หรือ ผมเป็นคนไทยครับ

cHǎn pen kHon tHai kHâ     pHǒm pen kHon tHai kHráb

For example, I am Thai.

Par exemple, je suis thaïlandais(e).


2. ไม่คนไทย

mâi kHon tHai


สำหรับประโยคปฎิเสธเราต้องพูดแบบนี้ค่ะ

The negative sentence structure is:

La structure de la phrase négative est :


ประธาน + ไม่ใช่  + คน + ชื่อประเทศ

Subject + verb. to be + ไม่ใช่ mâi cHâi   + Country name

Sujet + ne + verbe être +  ไม่ใช่ mâi cHâi   + Nom du pays


เช่น ฉันไม่ใช่คนไทยค่ะ         

cHǎn mâi cHâi kHon tHai kHâ     

ผมไม่ใช่คนไทยครับ

pHǒm mâi cHâi kHon tHai kHráb

For example, I am not Thai.

Par exemple : Je ne suis pas thaïlandais(e).3. อยากรถ

yàak ród


เรามาเรียน 2 คำนี้กันค่ะ 

Let's learn these two words together.

Apprenons ces deux mots ensemble.


อยาก + V.

Want to + Verb

Vouloir + Verbe


เช่น

For example:

Par exemple :


อยากซื้อรถ

yàak súue ród

I want to buy a car.

Je veux acheter une voiture.


อยากเช่าบ้าน 

 yàak cHâo bâan  

I want to rent a house.

Je veux louer une maison.


อยากได้ + N.

yàak dâi 

Want + Noun

Vouloir + Nom


เช่น อยากได้รถ

yàak dâi ród

For example : I want a car.

Par exemple : Je veux une voiture.


อยากได้บ้าน 

yàak dâi bâan 

I want a house.

Je veux une maison.


4. 2 น้ำ

sɔ̌ɔng nám

2 waters

2 eaux


ไม่ใช่นะคะ

It's not correct.

Ce n'est pas correct.


ในภาษาไทยเรามีคำลักษณนามค่ะ

In Thai, we have classifiers.

En thaï, nous utilisons des classificateurs. 


ไปดูโครงสร้างกันค่ะ

Let's look at the structure!

Regardons la structure !


คำนาม + จำนวน + คำลักษณนาม 

ขวด

 kHòuaad

แก้ว

kɛ̂ɛw

จาน

djaan


Noun + Quantity + Classifier 

a bottle of …

a glass of…

a plate of …


Nom + Quantité + Classificateur 

une bouteille de…

un verre de...

une assiette de…


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see the example!

Regardons un exemple !


น้ำ 2 ขวด 

nám sɔ̌ɔng kHòuaad

Two bottles of water

2 bouteilles d'eau


เบียร์ 2 แก้ว

beer sɔ̌ɔng kɛ̂ɛw

Two glasses of beer

2 verres de bière


ส้มตำ 2 จาน

sôm-tam sɔ̌ɔng djaan

2 plates of papaya salad

2 assiettes de salade de papaye


5. กินมาก

kin mâak

Eat a lot.

Manger beaucoup.


เราไปเรียนสองคำนี้กันค่ะ

Let's learn these two words!

Apprenons ces deux mots !


มาก ใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้

"มาก mâak" (Very) is used with uncountable things.

« มาก mâak» (très) est utilisé pour des choses non comptables.


เช่น 

For example:

Par exemple :


เขาสวยมาก

kHǎo sǒuaay mâak

She is very beautiful.

Elle est très belle.


ร้านนี้สะอาดมาก 

ráan níi sà-àad mâak

This restaurant is very clean.

Ce restaurant est très propre.


อันนี้เเพงมาก 

an-níi pHɛɛng mâak

It's very expensive.

C'est très cher.


เยอะ ใช้กับสิ่งที่นับได้

"เยอะ" (a lot) is used with countable things.

« เยอะ » (beaucoup) est utilisé pour des choses comptables.


เช่น 

For example:

Par exemple :


เขากินเยอะ 

kHǎo kin yéu

He eats a lot.

Il mange beaucoup.


เขามีเงินเยอะ 

kHǎo mii ngeun yéu

He has a lot of money.

Il a beaucoup d'argent.


ร้านนี้มีคนเยอะ

ráan níi mii kHon yéu

This place has a lot of people.

Cet endroit a beaucoup de personnes.


6) ไม่ได้

Can’t / Didn’t

Ne peux pas / Utilisé dans le passé.


ไม่ได้ มี 2 ความหมายนะคะ ขึ้นอยู่ว่า คำนี้ จะวางอยู่ที่ตำเเหน่งไหน

In Thai, it has two meanings, depending on its position.

En thaï, cela a deux significations selon sa position.


ไปดูกันค่ะ

Let's see!

Allons voir !


 S. + V.  + ไม่ได้  และ S. + ไม่ได้ + V.


เช่น คริสตินไปประเทศไทยไม่ได้  คริสตินไม่ได้ไปประเทศไทย

Christine pai prà-tHêed tHai  mâi dâi Christine mâi dâi   pai prà-tHêed tHai

For example, Christine can't go to Thailand. Christine didn't go to Thailand.

Par exemple, Christine ne peut pas aller en Thaïlande.    Christine n'est pas allée en Thaïlande.7. ไม่ทำ หรือ ยังไม่ทำ สองคำนี้ความหมายต่างกันนะคะ

ไม่ทำ  or  ยังไม่ทำ These two phrases have different meanings.

ไม่ทำ  et  ยังไม่ทำ Ces deux phrases ont des significations différentes.


ไม่ทำ       

mâi tHam

I don't do

Je ne fais pas


ยังไม่ทำ

yang mâi tHam

I haven't done yet.

Je n'ai pas encore fait.เราไปดูโครงสร้างกันค่ะ

Let's go check out the structure together.

Allons voir la structure ensemble.


ไม่ + V.         ยังไม่ + V. 

mâi          yang mâi


ไปดูตัวอย่างอื่นกันค่ะ

Let's go check out some other examples.

Allons voir d'autres exemples.


ไม่เรียน ยังไม่เรียน

mâi riaan yang mâi riaan

I don’t study   I haven't studied yet.

Je n’étudie pas Je n’ai pas encore étudié


ไม่กิน   ยังไม่กิน

 mâi kin    yang mâi kin

 I don’t eat  I haven't eaten yet.

Je ne mange pas. Je n'ai pas encore mangé.


8. ดู และ เห็น 

duu   hěn

Watch and See

Regarder et Voir


ดู เราต้องใช้สายตาเพื่อให้เห็น

“duu ดู” we have to use our eyes to see. 

“duu ดู”, nous devons utiliser nos yeux pour voir.


เป็นการตั้งใจจับตาดูอะไรสักอย่างเป็นระยะเวลานาน

It's the intention to gaze at something for an extended period.

C'est l'intention de regarder quelque chose pendant une longue période.


เช่น เขาดูทีวีอยู่ 

kHǎo duu TV yùu

For example, he is watching TV.

Par exemple, il est en train de regarder la télévision.


“hěn เห็น” เป็นการรับรู้ด้วยสายตา มองเห็นบางสิ่งโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจ

“hěn เห็น” means noticing something using our eyes.

“hěn เห็น” signifie remarquer quelque chose en utilisant nos yeux.


เขาเห็นคนกำลังกายในสวน  

kHǎo hěn kHon kam-lang ɔ̀ɔk kam-laang kaay naï sǒuaan

He sees someone exercising in the garden.

Il voit quelqu'un faire de l'exercice physique dans le jardin.9) ไม่จำ และ จำไม่ได้

 mâi djam    djam mâi dâi

I don't remember and I can't remember.

Je ne me souviens pas  et j’ai oublié.


ไปดูตัวอย่างกันนะคะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


สอนเขาแล้วแต่เขาไม่จำ ถ้าเขาไม่จำเเปลว่า เขาอาจจะไม่สนใจหรือเรื่องนี้ไม่น่าสนใจสำหรับเขา

sɔ̌ɔn kHǎo lɛ́ɛw tɛ̀ɛ kHǎo mâi djam

I taught him already, but he doesn't remember. If he doesn't remember, it could mean he might not care or that this matter is not interesting to him.

Je lui ai déjà enseigné, mais il ne s'en souvient pas. S'il ne s'en souvient pas, il pourrait ne pas être intéressé ou que ce sujet ne l'intéresse pas. 


แต่ถ้าเขาจำไม่ได้เเปลว่า เขาลืมค่ะ

kHǎo djam mâi dâi

However, if he is unable to remember, it means he has forgotten.

Cependant, s'il ne peut pas s'en souvenir, cela signifie qu'il a oublié.


10. มากกว่า และ มากขึ้น

mâak kwàa        mâak kHûen

More than  /  Increasingly or more

Plus que    /  de plus en plus ou davantage


“มากกว่า mâak kwàa”  ใช้ในการเปรียบเทียบ ระหว่าง A กับ B

“มากกว่า mâak kwàa" is used in comparisons between A and B.

“มากกว่า mâak kwàa" est utilisé dans les comparaisons entre A et B.


ไปดูโครงสร้างประโยคกันค่ะ

Let's look at the structure!

Regardons la structure !


A + V. + มากกว่า + B

A + V. + more than + B

A + V. + plus que + B.


เขาพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย

kHǎo pHûud pHaa-sǎa-ang-krìd mâak kwàa pHaa-sǎa-tHai

He speaks English more than Thai.

Il parle plus anglais que thaï.


ส่วน มากขึ้น วางอยู่หลังประโยค (S. + V. + Compl. + มากขึ้น) 

As for "มากขึ้น", it is placed after the sentence structure (S. + V. + Compl. + more).

Quant à "มากขึ้น", il est placé après la structure de phrase (S. + V. + davantage + Comp).


เช่น

For example,

Par exemple,


เขาพูดภาษาไทยมากขึ้น

kHǎo pHûud pHaa-sǎa-tHai mâak kHûen

He speaks Thai more.

Il parle davantage le thaï.


ยากไหมคะทุกคน ลองไปฝึกแต่งประโยคกันนะคะ แล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดจากสิ่งที่เรียนในวิดีโอนี้กันนะคะ

Is it difficult, everyone? Let's practice making sentences together, and next week, we'll try exercises based on what we've learned in this video.

C'est difficile, tout le monde ? Pratiquons ensemble la construction de phrases, et la semaine prochaine, nous essayerons des exercices basés sur ce que nous avons appris dans cette vidéo.


แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า สวัสดีค่ะ 

See you next week.

À la semaine prochaine.📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com77 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page