top of page

6 Questions ❓🇹🇭


6 Questions ❓🇹🇭

สวัสดีค่ะทุกคน ปุ๋ยกลับมาแล้วค่ะ ถ้าใครคิดถึงบทเรียนภาษาไทยกับ Eduthai ดูวิดีโอนี้ให้จบกันนะคะ 

Welcome back, everyone! If you're feeling the absence of Eduthai's Thai lessons, I've got some great news for you. Check out this video until the end and you won't be disappointed.

Bonjour à tous, Si la leçon de thaï chez Eduthai vous manque, regardez cette vidéo jusqu'à la fin.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ ครูชื่อ ปุ๋ย ค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai 

For the newcomer, my name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Si vous êtes nouveaux, je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


สำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่คุณมาถูกที่แล้วค่ะ ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด  เปิดคำบรรยายเสียงนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจ

For those who are currently learning Thai, you've come to the right place. In this channel, we will teach Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Pour ceux qui apprennent actuellement le thaï, vous êtes au bon endroit. Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


พร้อมที่จะเรียนภาษาไทยกันหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready to learn Thai ? Let's go.

Êtes-vous prêt(e) à apprendre le thaï ? Allons-y.วันนี้เราจะมาเรียนประโยคคำถามที่น่าสนใจในภาษาไทยกันนะคะ 

Today, we will learn interesting interrogative sentences in Thai. 

Aujourd'hui, nous apprenons ensemble des phrases interrogatives intéressantes en thaï.


อยากพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยลองใช้ประโยคแบบนี้กันค่ะ

If you want to speak Thai like a native, try to use sentences as below:

Si vous voulez parler thaï comme un Thaïlandais, essayez d'utiliser des phrases comme celles-ci.


1.อะไรนะ

à-rai ná

Pardon?

Pardon?


ประโยคนี้ใช้เวลาที่คุณต้องการให้คนที่กำลังพูดอยู่พูดซ้ำอีกรอบค่ะ

The phrase "à-rai ná" (Pardon?) is used to ask the speaker to repeat what they just said.

L'expression 'à-rai ná' (Comment ?) est utilisée pour inciter l'interlocuteur à répéter ce qu'il vient de dire.


เช่น 

For example,

Par exemple :


ไม่ได้ยินค่ะ/ไม่ได้ยินครับ

mâi dâi yin kHâ / mâi dâi yin kHráb

I can’t hear you.

Je ne peux pas vous entendre.


อะไรนะคะ/อะไรนะครับ        หรือ   คุณพูดว่าอะไรนะคะ/คุณพูดว่าอะไรนะครับ

à-rainá kHá / à-rai ná kHráb     kHun pHûud wâa à-rai ná kHá / à-rai ná kHráb

Pardon? / Excuse me?      or     Could you say it again please?

Pardon ? / Excusez-moi ? ou     Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?  


2. จริงเหรอ

djing rěuu

Really?

Ah bon ?


ภาษาเขียนเราออกเสียงว่า จริงเหรอ แต่ภาษาพูดคนส่วนใหญ่มักจะออกเสียงว่า จริงหรอ

For the written language, we say "djing rěuu,"  but for spoken language, most people pronounce it as "djing rɔ̌ɔ." 

Dans la langue écrite, nous disons 'djing rěuu' , mais dans la langue parlée, la plupart des gens le prononcent 'djing rɔ̌ɔ'. "


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


A: เขามาถึงประเทศไทยเมื่อเช้าค่ะ

kHǎo maa tHǔeng prà-tHêed tHai mêuaa cHáo-níi

He arrived in Thailand this morning.

Il est arrivé en Thaïlande ce matin.


B: จริงหรอคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดว่า จริงหรอครับ

djing rɔ̌ɔ kHá  If you are a man, you would say “djing rɔ̌ɔ kHráb”

djing rɔ̌ɔ kHá Si vous êtes un homme, vous diriez “jing rɔ̌ɔ kHráb”

         

3. นี่คืออะไร

    nîi kHuue à-rai

    What is this?

    Qu'est-ce que c'est?


ประโยคนี้จำเป็นมากๆค่ะ

This sentence is really important..

Cette phrase est vraiment importante.


เช่น

For example,

Par exemple : 


A: นี่คืออะไรคะ/นี่อะไรครับ

nîi kHuue à-rai kHá / nîi kHuue à-rai kHráb

What is this?

Qu'est-ce que c'est?


B: นี่คือ หนังสือ ค่ะ / นี่คือ หนังสือ ครับ

nîi kHuue nǎng-sǔue kHâ / nîi kHuue nǎng-sǔue kHráb

This is a book.

C'est un livre.


นี่คืออะไรคะ

nîi kHuue à-rai kHá

What is this?

Qu'est-ce que c'est?

 

(ลองตอบที่ใต้คอมเม้นต์ด้านล่างนี้นะคะ)

(Please try to answer in the comment below.)

(Essayez de répondre dans le commentaire ci-dessous.)


4. ไหม

     mǎi

     Is it? / right?

     N'est-ce pas ? / Est-ce que ?


ภาษาเขียนเราออกเสียงว่า ไหม แต่ภาษาพูดเราออกเสียงว่ามั้ย       

In written language, we say "mǎi,"  but in spoken language, we usually say "mái" .

En langue écrite, nous disons "mǎi", mais en langue parlée, nous disons "mái."


เช่น

For example,

Par exemple : 


A: วันนี้เหนื่อยไหมคะ / วันนี้เหนื่อยไหมครับ 

wan-níi nèuaay mǎi kHá / wan-níi nèuaay mǎi kHráb

Are you tired today?

Es-tu fatigué aujourd'hui ? 


B: เหนื่อยค่ะ หรือ ไม่เหนื่อยค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดว่า เหนื่อยครับ หรือ ไม่เหนื่อยครับ

nèuaay kHâ rǔee mâi nèuaay kHâ         nèuaay kHráb rǔee mâi nèuaay kHráb

nèuaay kHâ rǔee mâi nèuaay kHâ If you are a man, you would say nèuaay kHráb rǔee mâi    

nèuaay kHráb

nèuaay kHâ rǔee mâi nèuaay kHâ Si vous êtes un homme, vous diriez nèuaay kHráb rǔee mâi nèuaay kHráb


ลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ

Let's try one more example!

Essayons un autre exemple !


A: หิวไหมคะ / หิวไหมครับ 

hǐw mǎi kHá / hǐw mǎi kHráb

Are you hungry?

As-tu faim ? 


B: หิวค่ะ หรือ ไม่หิวค่ะ  ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดว่า หิวครับ หรือ ไม่หิวครับ

hǐw kHâ rǔe mâi hǐw kHâ hǐw kHráb rǔe mâi hǐw kHráb

 hǐw kHâ rǔe mâi hǐw kHâ If you are a man, you would say hǐw kHráb rǔe mâi hǐw kHráb

hǐw kHâ rǔe mâi hǐw kHâ Si vous êtes un homme, vous diriez hǐw kHráb rǔe mâi hǐw kHráb


5) ปะ คำนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่า ไหม    

“pà” this word is similar to "mǎi".

“pà” est un mot similaire à "mǎi”.


แต่เราใช้ได้กับเพื่อนหรือคนที่เราสนิทกันเท่านั้นนะคะและเป็นภาษาพูดค่ะ

However, it's a spoken language, we only use it with close friends or people we are familiar with.

Cependant, c'est une langue parlée, nous l'utilisons uniquement avec des amis proches ou des personnes avec lesquelles nous sommes familiers.


เช่น

For example,

Par exemple :  


A: ไปด้วยกันปะ 

pai dôuaay kan pà

Veux-tu aller ensemble ?


B: ไปๆ

pai pai

Yes.

Oui.


ลองดูอีก 1 ตัวอย่างนะคะ

Let's try one more example!

Essayons un autre exemple !


A: กินปะ

kin pà

Would you like something to eat? 

Veux-tu quelque chose à manger ?


B: กินๆ

kin kin

Yes.

Oui.


6) แน่ใจนะ

    nɛ̂ɛ djai ná

    Are you sure?

    Es-tu sûr ?


แน่ใจนะคะ/แน่ใจนะครับ

nɛ̂ɛ djai ná kHá / nɛ̂ɛ djai ná kHráb

Are you sure?

Es-tu sûr ?


ปุ๋ยแน่ใจว่าคำนี้ในภาษาของคุณก็ใช้บ่อยมากเหมือนกันใช่ไหมคะ

I'm sure this word is used frequently in your language as well, isn't it?

Je suis sûr que ce mot est également fréquemment utilisé dans votre langue, n'est-ce pas ?


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


A: วันนี้เขาไม่มาแล้วค่ะ

wan-níi kHǎo mâi maa lɛ́ɛw kHâ

He has not come today.

Il n'est pas venu aujourd'hui.


2.แน่ใจนะ

nɛ̂ɛ djai ná

Are you sure?

Es-tu sûr ?


A) แน่ใจค่ะ / ไม่แน่ใจค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดว่า แน่ใจนะ แน่ใจครับ / ไม่แน่ใจครับ

nɛ̂ɛ djai kHâ / mâi nɛ̂ɛ djai kHâ   nɛ̂ɛ djai ná  nɛ̂ɛ djai kHráb / mâi nɛ̂ɛ djai kHráb

nɛ̂ɛ djai kHâ / mâi nɛ̂ɛ djai kHâ If you are a man, you would say nɛ̂ɛ djai ná nɛ̂ɛ djai kHráb / mâi nɛ̂ɛ djai kHráb

nɛ̂ɛ djai kHâ / mâi nɛ̂ɛ djai kHâ Si vous êtes un homme, vous diriez nɛ̂ɛ djai ná nɛ̂ɛ djai kHráb / mâi nɛ̂ɛ djai kHráb


ตอนนี้เรามาทบทวน 6 คำนี้กันนะคะ

Now, let's review these 6 words together.

Maintenant, passons en revue ces 6 mots ensemble.


1.อะไรนะ à-rai ná

2.จริงเหรอ djing rěuu

3.นี่คืออะไร nîi kHuue à-rai

4.ไหม mǎi

5.ปะ pà

6.แน่ใจนะ nɛ̂ɛ djai náไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะสามารถพัฒนาภาษาไทยไปกับเราได้แน่นอนค่ะ 

 No matter where you are, you can definitely improve your Thai with us.

Peu importe où vous êtes, vous pouvez certainement améliorer votre thaï avec nous.


แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 

See you again next week! Bye Bye!

À bientôt la semaine prochaine. Au revoir !📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com66 vues0 commentaire

Comments


bottom of page