top of page

Apprendre le thaï - 100 expressions EPISODE 3/5 💪🏻🍗 🇹🇭


Learn Thai - 100 Thai 100 expressions EPISODE 3/5 💪🏻🍗 🇹🇭


วิดีโอที่ 3 แล้ว เริ่มเลยดีกว่าค่ะ

This is the third video from us. Let's go!

Ceci est notre troisième vidéo. Allons-y !

สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ ปุ๋ยขอแนะนำตัวนะคะ ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนสอนภาษาไทยเอ็ดดูไทย

For newcomers, let me introduce myself. My name is Puy. I come from Eduthai Language School, which teaches the Thai language.

Pour les nouveaux venus, laissez-moi vous présenter. Mon nom est Puy. Je viens de l'école Eduthai, qui enseigne la langue thaïe.


ก่อนที่จะเริ่มเรียน สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีที่ 1 และ 2 ก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนนะคะ

Before we begin the lesson, those who haven't watched the first and second videos yet can go back and watch them first.

Avant de commencer la leçon, ceux qui n'ont pas encore regardé les première et deuxième vidéos peuvent revenir en arrière et les regarder d'abord.


อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ คุณจะได้เรียนภาษาไทยสนุกๆ กับเราทุกอาทิตย์แบบนี้

Don't forget to follow us, so you can learn Thai with us every week in this fun way.

Ne pas oublier de nous suivre, vous pourrez ainsi apprendre le thaï avec nous chaque semaine de cette manière amusante.


พร้อมหรือยังคะ เริ่มกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prêt(e)? Allons-y !ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้ว ปุ๋ยต้องกลับไปทำงานต่อค่ะ ปุ๋ยชอบทำงานไปฟังเพลงไป รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากค่ะ

tɔɔn-níi bàay-moong-kHrûeng lɛ́ɛw Puy tɔ̂ɔng klàb pai tHam-ngaan tɔ̀ɔ kHâ Puy cHɔ̂ɔb tHam-ngaan pai fang pHleeng pai rúu-sùek pHɔ̀ɔn-kHlaay lɛ́ɛ mii-kHwaam-sùk mâak kHâ

It's now half past one. I have to get back to work. I enjoy working while listening to music. It makes me feel relaxed and very happy.

Il est maintenant 13h30, et je dois retourner travailler. J'aime travailler en écoutant de la musique. Cela me détend et me rend très heureuse.


ใกล้เลิกงานแล้ว เดี๋ยวรีบทำงานสุดท้ายให้เสร็จและจะปิดคอมค่ะ

klâi lêuuk ngaan lɛ́ɛw dǐaaw rîib tHam-ngaan sùd-tHáay hâi sèd lɛ́ɛ djà pìd kHɔɔm kHâ

It's almost the end of the workday. I'll quickly finish up the last tasks and then shut down the computer.

C'est presque la fin de la journée de travail. Je vais rapidement finir les dernières tâches et ensuite éteindre l'ordinateur.


วันนี้ปุ๋ยจะไปออกกำลังกายข้างนอกค่ะเพราะว่าอากาศดีมาก วันที่อากาศไม่ดี ออกกำลังกายในที่ร่มค่ะ

wan-níi Puy djà pai ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay kHâang-nɔ̂ɔk kHâ pHrɔ́ wâa aa-kàad dii mâak wan tHîi aa-kàad mâi dii ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay nai tHîi rôm kHâ

Today, I'm going to exercise outdoors because the weather is really nice. On days when the weather isn't good, I exercise indoors.

Aujourd'hui, je vais faire de l'exercice à l'extérieur parce que le temps est vraiment agréable. Les jours où la météo n'est pas favorable, je fais de l'exercice à l'intérieur.


เราควรออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

rao kHouaan ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay yàang nɔ́ɔy aa-tHíd lá sɔ̌ɔng tHǔeng sǎam kHráng

We should exercise at least 2-3 times a week.

Nous devrions faire de l'exercice au moins 2 à 3 fois par semaine.


หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จก็พัก 15 นาที แล้วก็ไปอาบน้ำและกินข้าวเย็น ทานอาหารเย็น

lǎng-djàak tHîi ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay sèd kɔ̂ɔ pHák sìb-hâa naa-thii lɛ́ɛw kɔ̂ɔ pai àab-nám lɛ́ɛ kin kHâaw yen tHaan aa-hǎan yen

After finishing my workout, I'll take a 15-minute break, then go take a shower and have dinner.

Après avoir fini mon entraînement, je prendrai une pause de 15 minutes, puis je prendrai une douche et dînerai.


วันนี้ปุ๋ยขี้เกียจทำอาหาร ปุ๋ยก็เลยจะสั่งอาหารมากินที่บ้านค่ะ เรียบร้อยแล้ว ต้องรออีก 30 นาที

wan-níi Puy kHîi-kìaad tHam aa-hǎan Puy kɔ̂ɔ leuuy djà sàng aa-hǎan maa kin tHîi bâan kHâ rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw tɔ̂ɔng rɔɔ ìik sǎam-sìb naa-tHii

Today, I’m feeling a bit lazy about cooking, so I've decided to order food to eat at home. Everything is set, just have to wait another 30 minutes.

Aujourd'hui, je n'ai pas envie de cuisiner, alors je vais commander de la nourriture à la maison. C'est prêt, il ne reste plus qu'à attendre 30 secondes.

อาหารมาแล้วค่ะ ขอตัวก่อนนะคะ

aa-hǎan maa lɛ́ɛw kHâ kHɔ̌ɔ touaa kɔ̀ɔn ná kHá

The food has arrived, I'll take a break now.

La nourriture est arrivée, je vais prendre une pause maintenant.


ตอนนี้เรามาทบทวน 20 คำที่เรียนมานะคะ

Now let's review the 20 words that we've learned.

En ce moment, nous sommes ici pour revoir 20 mots que nous avons appris.


41. กลับไป

klàb pai

Get back

Retourner


42. ทำงานไปฟังเพลงไป

tHam-ngaan pai fang pHleeng pai

Working while listening to music

Travailler en écoutant de la musique


43. ผ่อนคลาย

pHɔ̀ɔn-kHlaay

Relax

Se détendre


44. มีความสุข

mii-kHwaam-sùk

Be happy

Être heureux


45. เลิกงาน

lêuuk ngaan

Finish work

Finir le travail


46. สุดท้าย

sùd-tHáay

The last

Dernier


47. ปิดคอม

pìd kHɔɔm

Shut down the computer

Éteindre l'ordinateur


48. ออกกำลังกาย

ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay

Exercise

Faire de l'exercice


49. อากาศดี

aa-kàad dii

Good weather

Il fait beau


50. อากาศไม่ดี

aa-kàad mâi dii

Bad weather

Il ne fait pas beau


51. ออกกำลังกายในที่ร่ม

ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay nai tHîi-rôm

Exercise indoors

Faire de l'exercice à l'intérieur


52. ควร

kHouaan

Should

Devrait


53. อย่างน้อย

yàang nɔ́ɔy

At least

Au moins


54. พัก

pHák

Take a break

Prendre une pause


55. กินข้าวเย็น

kin kHâaw yen

Have dinner

Dîner


56. ทานอาหารเย็น

tHaan aa-hǎan yen

Have dinner

Dîner


57. ขี้เกียจ

kHîi-kìaad

Lazy

Paresseux


58. สั่งอาหาร

sàng aa-hǎan

Order food

Commander de la nourriture


59. รอ

rɔɔ

Wait

Attendre


60. ขอตัว

kHɔ̌ɔ touaa

Excuse oneself

S'excuser


เรามาฝึกการฟังกันนะคะ

Let's practice listening together.

Pratiquons l'écoute ensemble.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prêt(e) ? Allons-y !


ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้ว ปุ๋ยต้องกลับไปทำงานต่อค่ะ ปุ๋ยชอบทำงานไปฟังเพลงไป รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากค่ะ

tɔɔn-níi bàay-moong-kHrûeng lɛ́ɛw Puy tɔ̂ɔng klàb pai tHam-ngaan tɔ̀ɔ kHâ Puy cHɔ̂ɔb tHam-ngaan pai fang pHleeng pai rúu-sùek pHɔ̀ɔn-kHlaay lɛ́ɛ mii-kHwaam-sùk mâak kHâ

It's now half past one. I have to get back to work. I enjoy working while listening to music. It makes me feel relaxed and very happy.

Il est maintenant 13h30, et je dois retourner travailler. J'aime travailler en écoutant de la musique. Cela me détend et me rend très heureuse.


ใกล้เลิกงานแล้ว เดี๋ยวรีบทำงานสุดท้ายให้เสร็จและจะปิดคอมค่ะ

klâi lêuuk ngaan lɛ́ɛw dǐaaw rîib tHam-ngaan sùd-tHáay hâi sèd lɛ́ɛ djà pìd kHɔɔm kHâ

It's almost the end of the workday. I'll quickly finish up the last tasks and then shut down the computer.

C'est presque la fin de la journée de travail. Je vais rapidement finir les dernières tâches et ensuite éteindre l'ordinateur.


วันนี้ปุ๋ยจะไปออกกำลังกายข้างนอกค่ะเพราะว่าอากาศดีมาก วันที่อากาศไม่ดี ออกกำลังกายในที่ร่มค่ะ

wan-níi Puy djà pai ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay kHâang-nɔ̂ɔk kHâ pHrɔ́ wâa aa-kàad dii mâak wan tHîi aa-kàad mâi dii ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay nai tHîi rôm kHâ

Today, I'm going to exercise outdoors because the weather is really nice. On days when the weather isn't good, I exercise indoors.

Aujourd'hui, je vais faire de l'exercice à l'extérieur parce que le temps est vraiment agréable. Les jours où la météo n'est pas favorable, je fais de l'exercice à l'intérieur.


เราควรออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

rao kHouaan ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay yàang nɔ́ɔy aa-tHíd lá sɔ̌ɔng tHǔeng sǎam kHráng

We should exercise at least 2-3 times a week.

Nous devrions faire de l'exercice au moins 2 à 3 fois par semaine.


หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จก็พัก 15 นาที แล้วก็ไปอาบน้ำและกินข้าวเย็น ทานอาหารเย็น

lǎng-djàak tHîi ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay sèd kɔ̂ɔ pHák sìb-hâa naa-thii lɛ́ɛw kɔ̂ɔ pai àab-nám lɛ́ɛ kin kHâaw yen tHaan aa-hǎan yen

After finishing my workout, I'll take a 15-minute break, then go take a shower and have dinner.

Après avoir fini mon entraînement, je prendrai une pause de 15 minutes, puis je prendrai une douche et dînerai.


วันนี้ปุ๋ยขี้เกียจทำอาหาร ปุ๋ยก็เลยจะสั่งอาหารมากินที่บ้านค่ะ เรียบร้อยแล้ว ต้องรออีก 30 นาที

wan-níi Puy kHîi-kìaad tHam aa-hǎan Puy kɔ̂ɔ leuuy djà sàng aa-hǎan maa kin tHîi bâan kHâ rîaab-rɔ́ɔy lɛ́ɛw tɔ̂ɔng rɔɔ ìik sǎam-sìb naa-tHii

Today, I’m feeling a bit lazy about cooking, so I've decided to order food to eat at home. Everything is set, just have to wait another 30 minutes.

Aujourd'hui, je n'ai pas envie de cuisiner, alors je vais commander de la nourriture à la maison. C'est prêt, il ne reste plus qu'à attendre 30 secondes.

อาหารมาแล้วค่ะ ขอตัวก่อนนะคะ

aa-hǎan maa lɛ́ɛw kHâ kHɔ̌ɔ touaa kɔ̀ɔn ná kHá

The food has arrived, I'll take a break now.

La nourriture est arrivée, je vais prendre une pause maintenant.


อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ เรายังเหลืออีก 2 วิโอสำหรับ 1 ร้อยคำนี้

Don't get bored yet. We still have two videos left for this 100 words exercise.

Ne vous ennuyez pas, il nous reste encore 2 vidéos pour ces 100 mots.


ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา

If you don't understand. You can read more on our website.

Si vous ne comprends pas. Vous pouvez en lire davantage sur notre site web.


ฝึกภาษาไทยทุกวันคุณจะเก่งแน่นอน สู้สู้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ

Practice Thai every day, and you'll surely become proficient. Keep going, and see you soon. Goodbye!

En pratiquant le thaï tous les jours, vous deviendrez compétent. Bon courage et à bientôt.


ลืมบอกต่อหนังสือดีๆ ค่ะ ดีมากๆ ค่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะ

Oh, I forgot to mention this good book. It's really great. Don't forget to buy it.

J'ai oublié de mentionner un excellent livre. Il est vraiment bien. N'oubliez pas de l'acheter.


แล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

See you soon. Goodbye!

Bon courage et à bientôt.


Notre session de septembre débutera le 18 septembre 2023. 🤩 🗓

Si vous souhaitez apprendre le thaï avec nous de manière interactive et travailler sur la vie quotidienne, vous pouvez encore réserver votre place ici
📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

Comments


bottom of page