top of page

Learning Thai through Film : 10 Expressions 📺 🇹🇭


Apprendre le thaï avec le film : 10 Expressions. 📺 🇹🇭

ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่มี Thai talk เพราะว่าปุ๋ยไม่สบาย

First of all, I would like to apologize for not having Thai Talk last Sunday because I was sick.

Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir eu de “Thai Talk” dimanche dernier, car j'étais malade.


ใครรู้จักหนังเรื่องนี้บ้างคะ หนังเรื่องนี้ชื่อว่า “พรจากฟ้า”

Who knows about this movie? The movie is called 'Blessings from the sky'.

Qui connaît ce film ? Le film s'appelle Bénédictions du ciel.


วันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยจากหนังเรื่องนี้กันค่ะ ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมคะ

Today, we will learn Thai from this movie. It sounds interesting, doesn't it ?

Aujourd'hui, nous allons apprendre le thaï à partir de ce film ensemble. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas ?

สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.

ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนเอ็ดดูไทย

My name is Puy . I come from Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je viens de l'école Eduthai.


ตอนนี้สำหรับคนที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ

อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆแบบนี้ทุกอาทิตย์

For those who are currently learning the Thai language, you've come to the right place. Don't forget to follow us, so you won't miss out on new lessons like this every week.

Pour ceux qui apprennent actuellement la langue thaïlandaise, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas manquer de nouvelles leçons comme celle-ci chaque semaine.


คุณพร้อมไปดูหนังกับเราหรือยังคะ ปุ๋ยพร้อมแล้วค่ะ ไปกันดีกว่าค่ะ

Are you ready to watch a movie with us? I'm ready now. Let's go !

Êtes-vous prête à regarder un film avec nous ? Je suis prête maintenant. Allons-y !
เดี๋ยวผมมานะ

dǐaaw pHǒm maa ná

I'll be right back.

Je reviens tout de suite.


เข้าใจประโยคนี้ไหมคะ เขาพูดว่า “เดี๋ยวผมมานะ”

Do you understand this sentence? He says he'll be right back.

Comprenez-vous cette phrase ? Il dit qu'il revient tout de suite.


ในภาษาไทยเราสามารถตัดประธาน ผม หรือ ฉัน ได้นะคะ

In Thai, we can omit the pronouns "ผม" or "ฉัน".

En thaï, nous pouvons omettre les pronoms "ผม" ou "ฉัน".


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice speaking together.

Pratiquons ensemble.


เดี๋ยวมานะครับ

dǐaaw maa ná kHráb

I'll be right back.

Je reviens tout de suite.


เดี๋ยวมานะคะ

dǐaaw maa ná kHá

I'll be right back.

Je reviens tout de suite.


ให้ช่วยไหม

hâi cHôuaay mái

Can I help you?

Puis-je vous aider?


“ให้ช่วยไหม” ถ้าคุณอยากเสนอช่วยคนอื่นคุณสามารถถามเขาแบบนี้ได้นะคะ

“Can I help you?” If you want to offer help to someone, you can ask them like this.

“Puis-je vous aider?” Si vous souhaitez offrir de l'aide à quelqu'un, vous pouvez lui demander de cette manière.

ให้ช่วยไหม

hâi cHôuaay mái

Can I help you ?

Puis-je vous aider ?


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice speaking together.

Pratiquons ensemble.


ให้ช่วยไหมคะ

hâi cHôuaay mái kHá

Can I help you?

Puis-je vous aider?


ให้ช่วยไหมครับ

hâi cHôuaay mái kHráb

Can I help you?

Puis-je vous aider?


ลูกอยู่ไหนเนี่ย ทำอะไรอยู่จ๊ะ

lûuk yùu nǎi nîaa tHam à-rai yùu djá

Where are you? What are you doing ?

Où es-tu, que fais-tu ?


ในฉากนี้แม่และลูกกำลังคุยโทรศัพท์กัน และเขาพูดว่า “ลูกอยู่ไหนเนี่ย ทำอะไรอยู่จ๊ะ”

In this scene, the mother and the child are talking on the phone, and she says, "Where are you? What are you doing?"

Dans cette scène, la mère et l'enfant parlent au téléphone, et elle dit 'Où es-tu, que fais-tu ?'


อยู่ไหน มาจากประโยค อยู่ที่ไหน

"yùu nǎi" is derived from the phrase "yùu tHîi nǎi".

"yùu nǎi" est dérivé de la phrase "yùu tHîi nǎi".


เนี่ย เป็นภาษาพูด มาจากคำว่า นี่

"เนี่ย" is a spoken language that is derived from the word "นี่".

"เนี่ย" est un langage parlé dérivé du mot "นี่".


ประโยคต่อไป สำหรับผู้หญิง เราพูดว่า ทำอะไรอยู่คะ หรือ ทำอะไรอยู่จ๊ะ

The next sentence. For women, we say, "What are you doing?" or "What are you doing?"

Pour la femme : on dit, « Que fais-tu ?» ou « Qu'est-ce que tu fais ? »


สำหรับผู้ชาย เราพูดว่า ทำอะไรอยู่ครับ

For men, we say, "What are you doing?".

Pour l'homme : on dit, « Que fais-tu ? »


ลูก : พ่อเขาเป็นยังไงบ้าง

pHɔ̂ɔ kHǎo pen yang ngai bâang

Child: How is Dad doing?

Enfant : Comment va papa ?

แม่ : ไม่ต้องเป็นห่วง พ่อสบายดี

mâi tɔ̂ɔng pen hòuaang pHɔ̂ɔ sà-baay dii

Mother: No need to worry. Dad is doing well.

Mère : Pas besoin de t'inquiéter. Papa va bien.


ฉากนี้ต่อจากฉากที่แล้วค่ะ

This scene continues from the previous one.

Cette scène fait suite à la précédente.


ลูกถามแม่ว่า “พ่อเขาเป็นยังไงบ้าง”

The child asks the mother, "How is Dad doing?".

L'enfant demande à sa mère : "Comment va Papa ?"


แม่ตอบกลับมาว่า “ไม่ต้องเป็นห่วง พ่อสบายดี”

The mother replies, "No need to worry. Dad is doing well."

La mère répond : "Pas besoin de s'inquiéter. Papa va bien."


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice speaking together.

Pratiquons ensemble.


เขาเป็นยังไงบ้างคะ / เขาเป็นยังไงบ้างครับ

kHǎo pen yang ngai bâang kHá / kHáo pen yang ngai bâang kHráb

How is he doing?

Comment va-t-il ?


ไม่ต้องเป็นห่วง เขาสบายดีค่ะ / ไม่ต้องเป็นห่วง เขาสบายดีครับ

mâi tɔ̂ɔng pen hòuaang kHǎo sà-baay dii kHâ / mâi tɔ̂ɔng pen hòuaang kHǎao sà-baay dii kHráb

No need to worry. He is doing well.

Pas besoin de s'inquiéter. Il va bien.


ไปพ่อกลับบ้านกัน

pai pHɔ̂ɔ klàb bâan kan

Let's go home, dad.

Rentrer à la maison, papa.


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice speaking together.

Pratiquons ensemble.


ไป กลับบ้านกันค่ะ / ไป กลับบ้านกันครับ

pai klàb bâan kan kHâ / pai klàb bâan kan kHráb

Let's go home.

Rentrons à la maison.


สวัสดีครับ ผมชื่อ เอ เป็นช่างจูนเปียโนครับ

sà-wàt-dii kHráb pHǒm cHûue A pen cHâang djuun piano kHráb

Hello, my name is A. I am a piano tuner.

Bonjour, je m'appelle A. Je suis accordeur de pianos.


ฉากนี้เป็นการแนะนำตัวนะคะ

This scene is an introduction.

Cette scène est une introduction.


เขาพูดว่า “ผมชื่อ เอ เป็น ช่างจูนเปียโน ครับ”

He said, “My name is A. I'm a piano tuner.”

Il a dit, 'Je m'appelle A. Je suis accordeur de pianos.'


ถ้าคุณจะแนะนำตัวคุณต้องพูดว่า ชื่อ + . . . ตามด้วยชื่อของคุณ

If you want to introduce yourself, you say cHûue + . . . followed by your name.

Si vous souhaitez vous présenter, vous dites cHûue + . . . votre nom.


และเป็น + . . . ตามด้วยอาชีพของคุณ

And pen + . . . followed by your career.

Et pen , suivi de votre profession.


เช่น

For example

Par example


สวัสดีค่ะ ชื่อ ปุ๋ย เป็น ครูสอนภาษาไทย ค่ะ

sà-wàt-dii kHâ cHûue Puy pen kHruu sɔ̌ɔn pHaa-sǎa tHai kHâ

Hello, my name is Puy. I am a Thai teacher.

Bonjour, je m'appelle Puy. Je suis professeur de thaï.


โทษนะครับที่มาสาย

tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay

Sorry, I'm late.

Désolé, je suis en retard.


โทษนะครับที่มาสาย มาจากประโยค ขอโทษนะครับที่มาสาย

The phrase "tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay" is derived from "kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay"

L'expression « tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay » est dérivée de « kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay ».


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice speaking together.

Pratiquons ensemble.


ขอโทษนะคะที่มาสาย / ขอโทษนะครับที่มาสาย

kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHá tHîi maa sǎay / kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHráb tHîi maa sǎay

Sorry, I'm late.

Désolé, je suis en retard.


เก่งมากค่ะทุกคน คุณชอบวิดีโอแบบนี้ไหมคะ

Great job, everyone! Do you like this video?

Excellent travail à tous ! Est-ce que vous aimez cette vidéo ?


ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเม้นต์มาบอกพวกเราได้ใต้วิดีโอนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Please feel free to leave a comment below this video letting us know if you enjoy it or not. See you next week. Goodbye!

N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous faire savoir si elle vous plaît ou pas. À bientôt la semaine prochaine. Au revoir !


ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดี คนไม่สบายเยอะ อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ

The weather hasn't been good lately, and many people are sick. Take care of yourselves.

En ce moment, le temps n'est pas vraiment agréable, et beaucoup de gens sont malades. Prenez soin de vous.📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

46 vues0 commentaire

Comments


bottom of page