top of page

Out of 10, what is your score? 🤩


Sur 10, quelle note avez-vous ? 🤩

ใครคิดถึงช่องนี้กันบ้างคะ 

Who misses this channel?

Est-ce que cette chaîne vous manque ?


ขอโทษนะคะที่ผ่านมาเราหายกันไปกันไปตั้งสามอาทิตย์เลยเพราะว่าเรายุ่งมากเลยค่ะ ตอนนี้เรากลับมาแล้ว เเต่เราก็ดีใจมากเพราะว่าช่องของเรามีคนติดตามมากกว่า 1000 คนแล้วค่ะ เย้

We apologize for being absent for the past three weeks because we've been very busy. Now, we're back, and we're very happy because our channel has gained more than 1,000 followers. Yay!

Désolé pour cette période d'absence, nous avons été occupés ces trois dernières semaines. Maintenant, nous sommes de retour et très heureux parce que notre chaîne compte maintenant plus de 1000 abonnés.


วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด 10 ข้อจากวิดีโอครั้งที่แล้วค่ะ 

Today, we will do a practice session with 10 questions from the previous video.

Aujourd'hui, nous allons faire les exercices pratiques des 10 questions du vidéo précédent.


สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้ปุ๋ยแนะนำให้ดูก่อนนะคะ 

For those who haven't watched the previous video yet, I recommend checking it out first.

Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo précédente, je recommande de le faire d'abord.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อ ปุ๋ย ค่ะ ปุ๋ยเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

In this channel, we will teach the Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


ตอนนี้เรามีคำบรรยายเสียงภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ถ้าคุณอยากดูคำบรรยายเสียงเป็นภาษาไทยด้วย คุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ  หรือคลิกได้ที่ลิงค์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ

Now, we have audio captions in both English and French. If you want to see captions in Thai as well, you can visit our website or click on the link below this video.

Maintenant, nous avons des sous-titres audio en anglais et en français. Si vous souhaitez également voir des sous-titres en thaï, vous pouvez visiter notre site web ou cliquer sur le lien ci-dessous de cette vidéo.


ตอนนี้ใครพร้อมเรียนภาษาไทยแล้วยกมือขึ้น ไปกันเลยค่ะ 

Who is ready to learn Thai right now? Raise your hand. Let's get started.

Qui est prêt à apprendre le thaï maintenant ? Levez la main. Allons-y.วันนี้ปุ๋ยมี 10 ประโยคปุ๋ยจะให้เวลา 15 วินาทีและให้คุณเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดค่ะ

Today, I have 10 sentences. I will give you 15 seconds and ask you to choose the most correct answer.

Aujourd'hui, j'ai 10 phrases. Je vous donnerai 15 secondes et vous demanderai de choisir la réponse la plus correcte.


ข้อ 1

Question #1


A. ฉันเป็นไทย

cHǎn pen tHai

B. ฉันคนไทย

cHǎn kHon tHai

C. ฉันเป็นคนไทย

cHǎn pen kHon tHai


ประโยคที่ถูกต้องคือ    

The correct sentence is

La phrase correcte est


C. ฉันเป็นคนไทย

cHǎn pen kHon tHai

C. I am Thai.

C. Je suis Thaïlandaise.


โครงสร้างของประโยคคือ

The structure of a sentence is...

La structure d'une phrase est...


ประธาน + เป็น + คน + ชื่อประเทศ

  pen + kHon 

Subject + verb to be + nationality.

Subject + verbe être + nationalité. 


ข้อ 2

Question #2


A. ผมไม่เป็นเยอรมัน    

pHǒm mâi pen yeuu-rá-man

B. ผมไม่ใช่คนเยอรมัน   

pHǒm mâi cHâi kHon yeuu-rá-man              

C. ผมไม่เยอรมัน

pHǒm mâi yeuu-rá-man


ประโยคที่ถูกต้องก็คือ

The correct sentence is

La phrase correcte est


B. ผมไม่ใช่คนเยอรมัน 

pHǒm mâi cHâi kHon yeuu-rá-man

B. I am not German.

B. Je ne suis pas Allemande.


เราไปทบทวนโครงสร้างประโยคกันค่ะ

Let's review the sentence structure together.

Allons réviser la structure des phrases ensemble.


ประธาน + ไม่ใช่  + คน + ชื่อประเทศ

Subject + verb. to be + ไม่ใช่ mâi cHâi   + Country name

Sujet + ne + verbe être +  ไม่ใช่ mâi cHâi   + Nom du pays

    

ข้อ 3

Question #3


A . อยากกินก๋วยเตี๋ยว

yàak kin kǒuaay-tǐaaw            

B.อยากก๋วยเตี๋ยว

yàak kǒuaay-tǐaaw

C.ยากก๋วยเตี๋ยว

yâak kǒuaay-tǐaaw


คำตอบที่ถูกคือ 

The correct answer is

La réponse correcte est


A. อยากกินก๋วยเตี๋ยว

yàak kin kǒuaay-tǐaaw  

A. I want to eat noodles. 

A. Je veux manger des nouilles.


โครงสร้างประโยคของประโยคนี้คือ

The structure of a sentence is...

La structure d'une phrase est...


อยาก + V.

Want to + Verb

Vouloir + verbe


เช่น

Such as

Comme


อยากเรียนภาษาไทย

yàak riaan pHaa-sǎa-tHai

I want to learn Thai. 

Je veux apprendre le thaï. 


อยากไปโรงเรียน    

yàak pai roong-riaan

I want to go to school.

Je veux aller à l'école.


อยากไปประเทศไทย

yàak pai prà-tHêed tHai 

I want to go to Thailand.

Je veux aller en Thaïlande.


ข้อ 4

Question #4


A. 2 ผัดไทย

sɔ̌ɔng pHàd-tHai 

B. ผัดไทย 2 จาน

pHàd-tHai sɔ̌ɔng djaan

C. จาน 2 ผัดไทย

djaan sɔ̌ɔng pHàd-tHai


ประโยคที่ถูกต้องคือ

The correct sentence is

La phrase correcte est


B. ผัดไทย 2 จาน

pHàd-tHai sɔ̌ɔng djaan

B. Two plates of Pad Thai 

B. Deux assiettes de Pad Thai


โครงสร้างของประโยคนี้คือ

The structure of a sentence is...

La structure d'une phrase est...


 N. + จำนวน + คำลักษณนาม                                                                                                           

Noun + Quantity + Classifier 

Nom + Quantité + Classificateur 


จำกันได้ไหมคะ

Do you remember?

Est-ce que vous vous en souvenez ?


ข้อ 5

Question #5


A. อาหารร้านนี้แพงมาก

aa-hǎan ráan níi pHɛɛng mâak

B. อาหารร้านนี้แพงเยอะมาก

aa-hǎan ráan níi  pHɛɛng yéu mâak 

C. อาหารร้านนี้แพงเยอะ

aa-hǎan ráan níi  pHɛɛng yéu


คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ คือ 

The correct answer is

La réponse correcte est


A. ค่ะ อาหารร้านนี้แพงมาก

aa-hǎan ráan níi pHɛɛng mâak 

A. The food in this restaurant is very expensive.

A. La nourriture dans ce restaurant est très chère.


จำกันได้ไหมคะว่า 

Do you remember?

Vous souvenez-vous ?


มาก ใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้

"มาก mâak" (Very) is used with uncountable things.

« มาก mâak » (très) est utilisé pour des choses non comptables.


และ 

and

et


เยอะ ใช้กับสิ่งที่นับได้

"เยอะ" (a lot) is used with countable things.

« เยอะ » (beaucoup) est utilisé pour des choses comptables.


ข้อ 6

Question #6


A. ไม่ประเทศไทย

mâi prà-tHêed tHai

B. ไม่ได้ไปประเทศไทย

mâi dâi pai prà-tHêed tHai

C. ไปประเทศไทยไม่ได้

pai prà-tHêed tHai mâi dâi  


ข้อนี้มีประโยคที่ถูก 2 ประโยคค่ะคือ 

This question has two correct sentences, which are...

Cette question a deux phrases correctes, qui sont…


B. ไม่ได้ไปประเทศไทย    

mâi dâi pai prà-tHêed tHai

B. I haven't been to Thailand.

B.  Je ne suis pas allé(e) en Thaïlande.


และ     

And

Et

C. ไปประเทศไทยไม่ได้

pai prà-tHêed tHai mâi dâi 

I cannot go to Thailand.

Je ne peux pas aller en Thaïlande.


เรามาทบทวนโครงสร้างประโยคของสองประโยคนี้กันค่ะ

Let's review the sentence structures of these two sentences.

Revoyons ensemble la structure des phrases de ces deux phrases.


 ไม่ได้ + V. 

mâi dâi


เราใช้โครงสร้างนี้สำหรับประโยคบอกเล่าในอดีต เช่น

We use this structure for narrative sentences in the past, such as

Nous utilisons cette structure pour les phrases narratives dans le passé, comme.


ไม่ได้ไปประเทศไทย

mâi dâi pai prà-tHêed tHai

I haven't been to Thailand.

Je suis allé(e) en Thaïlande.


ไม่ได้เรียนภาษาไทย

mâi dâi riaan pHaa-sǎa-tHai   

I haven't learned Thai.

Je n’ai pas appris le thaï.ไม่ได้พูดภาษาไทย 

mâi dâi pHûud pHaa-sǎa-tHai 

I haven't spoken Thai.

Je n’ai pas parlé thaï.


ไม่ได้ ที่อยู่หลังประโยคเราใช้สำหรับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

“ไม่ได้” mâi dâi placed at the end of a sentence, is used for something that is not possible.

“ไม่ได้” mâi dâi placé à la fin d'une phrase est utilisé pour quelque chose qui n'est pas possible.


S. + V.  + compl. + ไม่ได้

เช่น หนังสือเดินทางหมดอายุ ก็เลยไปประเทศไทยไม่ได้

       nǎng-sǔue deuun tHaang mòd aa-yú kɔ̂ɔ leuuy pai prà-tHêed tHai mâi dâi 

For example, Your passport has expired, so you cannot travel to Thailand.

Par exemple, Votre passeport a expiré, vous ne pouvez donc pas vous rendre en Thaïlande.


ข้อ 7

Question #7


A.เขายังไม่ทำกับข้าว 

kHǎo yang mâi tHam kàb-kHâaw

B เขายังทำกับข้าว 

kHǎo yang tHam kàb-kHâaw

C.เขาทำกับข้าวยังไม่

kHǎo tHam kàb-kHâaw yang mâi


ประโยคที่ถูกต้องคือ

The correct sentence is

La phrase correcte est


A. เขายังไม่ทำกับข้าว

kHǎo yang mâi tHam kàb-kHâaw

A. He has not prepared the meal yet.

A.Il n'a pas encore préparé le repas.


ข้อ 8

Question #8


A. เขาดูทีวี 

kHǎo duu TV

B. เขาเห็นทีวี

kHǎo hěn TV

C.เขาดูเห็นทีวี

kHǎo duu hěn TV


ประโยคที่ถูกต้องคือ

The correct sentence is

La phrase correcte est


A. เขาดูทีวี

kHǎo duu TV

A. He watches  

A. Il regarde la télévision. 


ข้อ 9

Question #9


A. เขาไม่จำเรื่องนี้

kHǎo mâi djam rêuaang níi

B. เขาไม่จำได้เรื่องนี้    

kHǎo mâi djam dâi rêuaang níi   

C. เขาจำเรื่องนี้ไม่ได้

kHǎo djam rêuaang níi mâi dâi


คำตอบที่ถูกต้องคือ

The correct answer is

La réponse correcte est


C.  เขาจำเรื่องนี้ไม่ได้ 

kHǎo djam rêuaang níi mâi dâi

C. He can't remember this.

C. Il ne peut pas se souvenir de cela.


ข้อ 10 ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะ 

Question # 10  This is the last sentence. 

Question n° 10, c'est la dernière phrase. 


A. เขาเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น 

kHǎo kHâo-djai pHaa-sǎa-tHai mâak kHûen

B.เขาเข้าใจภาษาไทยดีมากกว่า 

kHǎo kHâo-djai pHaa-sǎa-tHai dii mâak kwàa

C. เขาเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นกว่า

kHǎo kHâo-djai pHaa-sǎa-tHai mâak kHûen kwàa


ประโยคที่ถูกต้องคือ

The structure of a sentence is...

La structure d'une phrase est...


A. เขาเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

kHǎo kHâo-djai pHaa-sǎa-tHai mâak kHûen

A. He understands Thai better.

A. Il comprend mieux le thaï.


วันนี้เรามีทั้งหมด 10 ประโยค คุณตอบถูกกี่ประโยคคะ คอมเม้นต์มาบอกเราที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ 

Today, we have a total of 10 sentences. How many sentences did you answer correctly? Comment below this video.

Aujourd'hui, nous avons un total de 10 phrases. Combien de phrases avez-vous correctement répondues ? Commentez ci-dessous cette vidéo.


ถ้าคุณอยากเรียนภาษาไทยกับเรานานๆเเบบนี้ กดติดตามพวกเรานะคะเราจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ 

If you want to learn Thai with us like this every week, please subscribe. It will motivate us to make more videos like this.

Si vous souhaitez apprendre le thaï avec nous pendant longtemps comme ça, merci de vous abonner. Cela nous motivera à créer plus de vidéos comme celle-ci. 


ทบทวนภาษาไทยวันละนิดวันละหน่อย คุณจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะ สู้สู้นะคะ แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า สวัสดีค่ะ

Review a bit of Thai lessons every day, you will surely improve. Fight on, and see you again next week. Goodbye!

Reprenez un peu chaque jour vos leçons de thaï, vous progresserez certainement. Courage, et à la semaine prochaine. Au revoir !📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com92 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page