top of page

Season in Thai : Learn easy words 🌩️🌧️🌤️

Dernière mise à jour : 17 déc. 2023


Saison en thaï : Apprendre des mots simples 🌩️🌧️🌤️

วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะ 

It’s so hot today.

Aujourd'hui, il fait très chaud.


เมื่อวานฝนตกอากาศเย็นสบาย

Yesterday, it rained, and the weather was cool.

Hier, il a plu et il faisait frais.


พรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงบ้างนะ

How's the weather tomorrow?

Quel temps fera-t-il demain ?


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai ใส่ vidéo หรือ รูปภาพ รร Eduthai กำกับ 

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

In this channel, we will teach the Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


ก่อนที่เราจะเรียนวันนี้ อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ คุณจะได้เรียนภาษาไทยสนุกๆ กับเราทุกอาทิตย์แบบนี้

Before we begin today's lesson, don't forget to follow us. You will enjoy learning Thai with us every week like this.

Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous suivre. Vous vous amuserez en apprenant le thaï avec nous chaque semaine comme ça. 


พร้อมหรือยังคะ เริ่มกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prêt(e)? Allons-y !เรามาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะ 

Let's first study vocabulary!

Nous allons d'abord étudier les vocabulaires.


1.ฤดูร้อน

rúe-duu rɔ́ɔn

Summer/Hot

L'été


2. ฤดูฝน

rúe-duu fǒn

Rainy season

La saison des pluies


3. ฤดูหนาว

rúe-duu nǎaw

Winter

L'hiver


4. ฤดูใบไม้ร่วง

rúe-duu bai mái rôuaang

Autumn/Fall

L'automne


4. ฤดูใบไม้ผลิ

rúe-duu bai mái pHlì

Spring

Le printemps


สำหรับประเทศไทยมีแค่ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝนค่ะ

There are three seasons in Thailand (Summer, winter and rainy season)

Il y a trois saisons en Thaïlande (L'été, l'hiver et la saison des pluies)


1.ฤดูร้อน 

rúe-duu rɔ́ɔn

Summer/Hot 

L'été

                                                                         

ฤดูร้อน อากาศเป็นยังไงคะ ใช่ค่ะ อากาศร้อน  ถ้าอากาศร้อนเราก็เปิดพัดลม เปิดแอร์หรือ

Summer: How is the weather during this season? Of course, it's hot. When it's hot, we turn on a fan or turn on the air conditioner. 

L'été : Comment est le temps pendant cette saison ? Bien sûr, il fait chaud. Quand il fait chaud, on allume le ventilateur ou on allume la climatisation.

                                                  

เวลาออกไปข้างนอกก็ต้องพกแว่นตากันแดดไปด้วยค่ะ

When going outside, don't forget to bring sunglasses to protect you from the sun.

En sortant, n'oubliez pas de prendre des lunettes de soleil pour vous protéger du soleil.


2. ฤดูฝน 

rúe-duu fǒn

Rainy season

La saison des pluies


ฤดูฝน ฝนตก ถ้าฝนตกแบบนี้ ภาษาไทยเราเรียกว่า ฝนตกหนัก        

Rainy Season: It's raining. In Thai, heavy rain like this is called "ฝนตกหนัก  fǒn tòk nàk".

La saison des pluies: Il pleut. 

En Thaïlande, une pluie forte comme celle-ci est appelée "ฝนตกหนัก  fǒn tòk nàk". 


เวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มหรือใส่เสื้อกันฝนด้วยนะคะ                                               

When going out, don't forget to bring your umbrella or wear a raincoat.

En sortant, n'oubliez pas d'apporter votre parapluie ou de porter un imperméable.


3. ฤดูหนาว

rúe-duu nǎaw

Winter

L'hiver


ฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในรอบปี ที่ประเทศไทยอากาศไม่ค่อยหนาวมากค่ะ

Winter : It's the coldest season of the year. It’s not so cold in Thailand,

L'hiver : c'est la saison la plus froide de l'année. En Thaïlande, il ne fait pas très froid,

                                                                                                             

แต่ตอนนี้ปุ๋ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส อากาศหนาวมากค่ะ ปุ๋ยต้องใส่เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ

หมวกและถุงมือค่ะ

but I'm in France right now, and it's very cold. I have to wear a sweater, scarf, hat, and gloves.

mais en ce moment, je suis en France, et il fait très froid. Je dois porter un pull, une écharpe, un chapeau et des gants.


4. ฤดูใบไม้ร่วง 

rúe-duu bai mái rôuaang

Autumn/Fall

L'automne


ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว  อุณหภูมิค่อยๆลดลง อากาศจะเริ่มเย็น

Autumn: It's between the summer and winter seasons. The temperature gradually decreases. 

L'automne : il se situe entre les saisons d'été et d'hiver. La température diminue progressivement. 


ใบไม้ร่วงจากต้นจนเหลือแต่กิ่งตามรูปค่ะ  กลางวันจะสั้นลงและกลางคืนจะยาวขึ้น

Leaves fall from the trees, leaving only branches, as shown in the picture. Days become shorter, and nights become longer.

Les feuilles tombent des arbres, ne laissant que des branches, comme montré sur la photo. Les jours raccourcissent et les nuits s'allongent.5. ฤดูใบไม้ผลิ

rúe-duu bai mái pHlì

Spring

Le printemps

                                                                                                 

ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว ในช่วงนี้ใบไม้ และดอกไม้จะเริ่มผลิ

Spring: It's between the summer and winter seasons. During this time, leaves and flowers start blooming.

Le printemps: il se situe entre les saisons d'été et d'hiver. Pendant cette période, les feuilles et les fleurs commencent à fleurir. 

                                

เป็นช่วงแห่งความสดชื่น เบิกบาน เพราะว่าต้นไม้กลับมามีชีวิตชีวาอีกรอบค่ะ    

It's a period of freshness and joy because the trees come alive again.

C'est une période de fraîcheur et de joie, car les arbres reprennent vie.


เดี๋ยวเราลองมาทวนคำศัพท์กันนะคะ

Now let's review the vocabulary.

Maintenant, nous allons réviser le vocabulaire.


1.เปิดพัดลม

pèuud pHád-lom

Turn on the fan

Allumer le ventilateur


2. เปิดแอร์

pèuud ɛɛ

Turn on the air conditioner

Allumer la climatisation


3.พกแว่นตากันแดด

pHók wɛ̂ɛn taa kan dɛ̀ɛd

Bring sunglasses to protect from the sun

Prendre des lunettes de soleil pour se protéger du soleil


4.ฝนตกหนัก

fǒn tòk nàk

Heavy rain

Pluie forte

 

5.พกร่ม

pHók rǒm

Bring your umbrella

Apportez votre parapluie 


6.ใส่เสื้อกันฝน

sài sêuaa kan fǒn

Wear a raincoat

Porter un imperméable


7.ใส่เสื้อกันหนาว

sài sêuaa kan nǎaw

Wear a sweater

Porter un pull


8.ใส่ผ้าพันคอ

sài pHâa pHan kHɔɔ

Wear a scarf

Porter une écharpe


9.ใส่หมวก

sài mòuaak

Wear a hat

Porter un chapeau


10.ใส่ถุงมือ

sài tHǔng muue

Wear gloves

Porter des gants


11.ใบไม้ร่วง

bai mái rôuaang

Falling leaves

Feuilles qui tombent


12.ดอกไม้ผลิ

dɔ̀ɔk mái pHlì

Blooming flowers

Fleurs en pleine floraison


13.สดชื่น

sòd-cHûuen

Fresh

Frais / Fraîche


14.เบิกบาน

bèuuk-baan

Joyful

Joyeux / Joyeuse


15.มีชีวิตชีวา

mii cHii-wíd-cHii-waa

Alive

Vivant / En vie


ปุ๋ยชอบฤดูใบไม้ผลิมากที่สุดค่ะ แล้วคุณล่ะคะ คุณชอบฤดูอะไรมากที่สุดค่ะ เขียนมาบอกเราที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ 

อาทิตย์หน้าปุ๋ยจะพาพวกคุณไปทำอะไรนะ ติดตามพวกเรากันนะคะ แล้วเจอกันวันอาทิตย์หน้าเวลาเที่ยงครึ่งของประเทศฝรั่งเศสค่ะ สำหรับวันนี้ปุ๋ยไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ 

I love spring the most. How about you? What's your favorite season? Comment with your answer below this video.

Next week, I will take you to do something. Follow us, and we will meet again next Sunday at 12:30 PM, French time. For today, I have to go. Goodbye.

Le printemps, c’est ma saison préférée.. Et vous ? Quelle est votre saison préférée ? Écrivez-la sous cette vidéo.

La semaine prochaine, je vous emmènerai faire quelque chose. Suivez-nous et nous nous reverrons dimanche prochain à 12h30, heure de la France. Pour aujourd'hui, je dois y aller. Au revoir.📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com121 vues0 commentaire

Comments


bottom of page