top of page

Valentine’s Day 😍 💌 🤟🏻


La Saint-Valentin 😍 💌 🤟🏻

ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้ว ใครชอบเทศกาลนี้กันบ้างคะ 

Valentine’s Day is coming! Who likes this festival? 

C'est bientôt la Saint-Valentin. Qui aime cette fête ?


ถ้าใครชอบหรือสนใจมาดูวิดีโอนี้กันค่ะ 

If anyone is interested, let's watch this video together!

Si vous aimez ou êtes intéressé(e), regardez cette vidéo ensemble !


สำหรับคนที่มาใหม่ ครูชื่อ ปุ๋ย ค่ะ ครูเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai 

For the newcomer, my name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Si vous êtes nouveaux, je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด เปิดคำบรรยายเสียงนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจ

In this channel, we will teach Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


พร้อมที่จะเรียนภาษาไทยกันหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready to learn Thai ? Let's go.

Êtes-vous prêt(e) à apprendre le thaï ? Allons-y.
วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักในภาษาไทย เป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะ

Valentine's Day, or "wan hɛ̀ɛng kHwaam rák" in Thai, is a Western cultural celebration that has been widely embraced globally, including in Thailand.

La Saint-Valentin, ou "wan hɛ̀ɛng kHwaam rák" en thaï, est une célébration culturelle occidentale largement adoptée à travers le monde, y compris en Thaïlande. 


วันนี้ปุ๋ยจะพูดถึงกิจกรรมวาเลนไทน์ที่ประเทศไทยและเราจะเรียนคำศัพท์ไปพร้อมกันค่ะ

Today, I will talk about Valentine's Day activities in Thailand, and we will also learn vocabulary at the same time.

Aujourd'hui, je vais parler des activités de la Saint-Valentin en Thaïlande, et nous allons également apprendre du vocabulaire en même temps.


กิจกรรมแรกก็คือ 

The first activity is

La première activité est


1.แปะสติกเกอร์

pɛ̀ sticker

Pasting stickers

Collage d'autocollants. 


แปะสติกเกอร์ที่เสื้อเป็นกิจกรรมที่ทำกันในโรงเรียน เราสามารถแปะสติกเกอร์รูปหัวใจที่เสื้อให้คนที่รู้จัก ใครก็ได้ค่ะเเละไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันเท่านั้น ในวันพิเศษนี้เราก็จะเห็นที่เสื้อของนักเรียนเต็มไปด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจค่ะ

Sticking stickers on the T-shirt is an activity that we do at school. We can put heart-shaped stickers on shirts for people that we know. Everyone can come and join, not only your sweetheart. On this special day, you will see school shirts full of heart-shaped stickers.

Coller des autocollants sur le T-shirt est une activité que nous faisons à l'école. 

Nous pouvons coller des autocollants en forme de cœur sur le T-shirt pour les personnes que nous connaissons, peu importe si nous sommes en couple ou non. Ce jour spécial, nous verrons des T-shirts d'élèves remplis d'autocollants en forme de cœur.


กิจกรรมที่สองคือ 

The second activity is

La deuxième activité est


2. ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau 


ของขวัญที่ให้ในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ช็อกโกแลต ดอกไม้เเละตุ๊กตา ในวันนี้ร้านค้าใกล้โรงเรียนก็จะนำของเหล่านี้มาขายค่ะ 

The gifts given today are mostly chocolate, flowers, and toys. The shops near the school will bring these items to sell today.

Les cadeaux offerts aujourd'hui sont principalement du chocolat, des fleurs et des jouets. Les magasins près de l'école proposeront ces articles à la vente aujourd'hui.


กิจกรรมต่อไปคือ 

The next activity is

L'activité suivante est 


3.ทำขนม

tHam kHà-nǒm

Baking

Faire des gâteaux


บางคนให้ความสำคัญกับวันนี้มากถึงกับลงมือทำขนมด้วยตัวเองเลยนะคะ ขนมก็อาจจะเป็นรูปหัวใจ มีสีสันสวยงามและมีคำบอกรัก 

Some people put their value on this day so much that they even bake some dessert by themselves. Most of them will be made into the shape of hearts, be beautifully colored, and carry love messages.

Certaines personnes accordent tellement d'importance à aujourd'hui qu'elles se mettent à faire des pâtisseries elles-mêmes. Les gâteaux peuvent prendre la forme d'un cœur, être colorés et comporter des messages d'amour.


กิจกรรมที่สี่ก็คือ

The fourth activity is

L'activité numéro quatre est


4.เขียนการ์ด

kHǐaan card

Writing Cards

Écrire des cartes 


การเขียนการ์ดให้คนที่เรารักก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ปุ๋ยคิดว่าเป็นวิธีการแสดงความรักที่น่ารักมากๆเลยนะคะ

Writing cards for our loved ones is another activity that can be done both in and outside of the school. I think it's a lovely way to express love.

Écrire des cartes pour nos proches est une autre activité réalisée à l'école et à l'extérieur. Je trouve que c'est une façon très mignonne d'exprimer l'amour.


กิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะ

The final activity is

La dernière activité est


5.ฉลอง

cHà-lɔ̌ɔng

Celebrate

Célébrer


ในวันนี้ที่ร้านอาหารหลายเเห่งก็จะมีเมนูวันวาเลนไทน์และในร้านก็จะเต็มไปด้วยคู่รักที่มาฉลองวันวาเลนไทน์กันค่ะ 

On this day, many restaurants will offer special Valentine's Day menus, and they will be filled with couples in love celebrating Valentine's Day together.

En ce jour, de nombreux restaurants proposeront des menus spéciaux de la Saint-Valentin, et les établissements seront remplis de couples célébrant la Saint-Valentin ensemble.


เรามาทบทวนคำศัพท์กันค่ะ

Let's review vocabulary together.

Revoyons ces mots ensemble.

 

ปุ๋ยจะให้ทุกคนดูรูปและเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ

I will show you the picture and ask you to choose the most correct answer. 

Je vais vous montrer la photo et vous demander de choisir la réponse la plus correcte.


รูปที่หนึ่ง 

First image

Première image


1.ทำขนม   

tHam kHà-nǒm 

Baking

Faire des gâteauxA. ทำขนม

tHam kHà-nǒm

Baking

Faire des gâteaux


B. เขียนการ์ด

kHǐaan card

Writing Cards

Écrire des cartes


C. ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau  


เก่งมากค่ะ คำตอบที่ถูกคือ ทำขนม 

Very good! The correct answer is “tHam kHà-nǒm ทำขนม”

Très bien ! La réponse correcte est “tHam kHà-nǒm ทำขนม”


2. ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau A. ฉลอง

cHà-lɔ̌ɔng

Celebrate

Célébrer


B. เขียนการ์ด

kHǐaan card

Writing Cards

Écrire des cartes


C. ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau 


ใช่ค่ะ ให้ของขวัญ 

Of course “ให้ของขวัญ hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn”

C’est exact “ให้ของขวัญ hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn”


3. เขียนการ์ด

kHǐaan card

Writing Cards

Écrire des cartesA. แปะสติกเกอร์

pɛ̀ sticker

Pasting stickers

Collage d'autocollants. 


B. เขียนการ์ด

kHǐaan card

Writing Cards

Écrire des cartes


C. ทำขนม

tHam kHà-nǒm

Baking

Faire des gâteaux


ดีมากค่ะ คำตอบที่ถูกก็คือ 

That's great! The correct answer is “เขียนการ์ด kHǐaan card”

C'est génial ! La réponse correcte est “เขียนการ์ด kHǐaan card”

 

4. ฉลอง

cHà-lɔ̌ɔng

Celebrate

CélébrerA. แปะสติกเกอร์

pɛ̀ sticker

Pasting stickers

Collage d'autocollants. 


B. ฉลอง

cHà-lɔ̌ɔng

Celebrate

Célébrer


C.ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau 


ใช่ค่ะ คำนี้ก็คือ 

Yes, that's it “ฉลอง cHà-lɔ̌ɔng”

Oui, c'est ça “ฉลอง cHà-lɔ̌ɔng”


รูปสุดท้ายแล้วนะคะ 

Last picture

Dernière image


5) แปะสติกเกอร์

pɛ̀ sticker

Pasting stickers

Collage d'autocollants. A. แปะสติกเกอร์

pɛ̀ sticker

Pasting stickers

Collage d'autocollants. 


B. ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Giving a gift

Offrir un cadeau 


C. ทำขนม

tHam kHà-nǒm

Baking

Faire des gâteaux


เก่งมากค่ะ รูปนี้ก็คือ 

Great job! This picture is "แปะสติกเกอร์ pɛ̀ sticker”

Très bien fait ! Cette image est "แปะสติกเกอร์ pɛ̀ sticker”


ยากไหมคะทุกคน

Is it difficult, everyone?

Est-ce difficile, tout le monde ?


ขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรัก ที่สำคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะ ถ้าคุณมีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขเหมือนกันค่ะ สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า สวัสดีค่ะ บายๆ

I wish everyone happiness and filled with love. Importantly, don't forget to love yourself. If you are happy, the people around you will be as well. Happy Valentine's Day, and see you again next week. Goodbye!

Je souhaite à chacun bonheur et épanouissement dans l'amour. N'oubliez pas de vous aimer vous-même, c'est important. Si vous êtes heureux, votre entourage le sera aussi. Joyeuse Saint-Valentin et à la semaine prochaine. Au revoir !📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com44 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page